| Mna K / EUR | Kok 0

O mn

DC-Custom drums - tato znaka vznikala postupnm a mnohaletm vvojem jednoho lovka, kter ml, m a snad i bude mt bubny prost rd. Moje nklonost k bubnm trv v podstat cel mj ivot, od chvle kdy jsem jako okresn muzikant brzdil se svou bic soupravou Amati mstn sly, sokolovny, fotbalov hit i lesn amfitetry. Zmnou politickho systmu nastalo obdob, kdy se s rozvojem internetu podailo zskvat informace, kter nm byly po mnoho let odprny. Mj podvdom zjem o ve kolem bubn vystil v osobn reblii a j se pokusil opravit, repasovat bic soupravu znaky Amati s naivn pedstavou toho, e nstroj bude nejen hezk, ale bude taky hrt. Dnes u vm, e to byla zhola zbyten prce, nstroj to byl sice docela pkn, ale prost nehrl ! (AMATI

Nicmn byl to prv prv ten moment, kter m nastartoval a kdy jsem se (ani bych tuil do eho jdu) rozhodl, e tomu pijdu na kloub, a e se chci dovdt pro nkter bubny hraj a jin ne.

Zaal koloto pokus, omyl, repas bubn, kter se mi podailo nkde sehnat. (nap. 1.Amati) Dle nsledovalo obdob kdy jsem si ty "star krmy" zaal shnt sm, co nebylo vdy snadn. Ale nap. v sousednm Polsku se dalo leccos sehnat, a tak postupn vznikla m nklonost k americkm bubnm. Nepehlednuteln fakt jejich spnosti v mtku svtovch kapel a nahrvek byla drtiv. Zaal jsem objevovat znaky jako Slingerland,Gretsch, anglick Hayman a samozejm legendu Ludwig, kter mla a stle m v historii bicch nstroj vjimen postaven. Postupem let mi vechny tyto znaky proly rukama a j jsem je bez bzn a svdom brousil, hobloval, ezal, tmelil, lepil, letil, moil, voskoval, lakoval a vracel je tak zpt do ivota. 

Byla to krsn doba, kdy jsem pr vc pochopil, ale odpov na prvotn otzku (pro nkter bubny hraj a jin ne?) jsem stle neml. Postupem asu m logicky zaaly zajmat i modern souasn nstroje. Abych se k nim vbec dostal, zaal jsem opt shnt levn, mnohdy provozem velmi pokozen nstroje, kter jsem postupn opt opravil, vyzkouel a el dl. Tak lty mi proly dlnou i rukama tm vechny svtov hi endov nstroje znaek Yamaha, Gretsch, Pearl, Drum Worshop a dal. (nkter jsou zdokumentovny i v sekci sekci "OPRAVENO" )

Jak u to tak v ivot bv, nsledoval dal logick stupe, pokusit se sestavit vlastn nstroj, pod vlastn znakou. Nebylo to sice "boh vie o" , ale prvn DC-Custom drums vypadaly takto. Nicmn nstroj krsn hrl a byl pro m impulsem i motivac k tomu abych vyrobil dal nstroj, kter u bude disponovat parametry opravdovho "Custom shopu". (v sekci "VYROBENO")

A opt jsem hledal novou cestu: jak korpusy, jak hardware, jak vyeit to i ono ? lo to pomalu, ale lo. Korpusy jsem zvolil snad ty nejlep od americk firmy Keller Shell, ale nebrnil jsem se i jinm vrobcm jako nap. italskm CVL, anglickm TeeDrums, i americkm DaVille a Vaughncraft.

S bubnovm hardwarem to u byl vt problm, protoe dostat se ke kvalitnmu a "volnmu" (rozumj, kad firma m svj bubnov hw a je pro ni charakteristick) hardware nebylo a nen snadn, protoe tm jedin vrobce sdl na Tchaj-wanu a "minimum order" velmi provtral mou kapsu. Nicmn podailo se a tak nastala ra bubn ptivrstvch, estitivrstvch, osmivrstvch se zpevujcmi prstenci i bez. Cel ten koloto technologickch operac na jeho konci byly soupravy, probh v mal dlnice v suternu svho domu, kde je vyrbm a kompletuji. Kad zakzkov vroba je tak podmnna tm, co mm v aktulnm ase ve svm skladu k dispozici, jak korpusy a jak hardware. Pokud mm ve potebn skladem, rd vyhovm a soupravu, i snare vyrobm v pijatelnm termnu. Paklie ovem nco chyb, bv to vtinou problm, protoe devo z USA nebo elezo z Tchaj-wanu neseenu za pr dn, to prost nen mon. Dky za podporu. Ivo Honajzer 

V roce 2011 jsem zorganizoval 1. esko/Slovensk bubenick festival, jak to dopadlo ? Vce zde.

V roce 2016 jsem proel lnkem periodika MUZIKUS