| Mna K / EUR | Kok 0

O mn

DC-Custom drums - tato znaka vznikala postupnm a mnohaletm vvojem jednoho lovka, kter ml, m a snad i bude mt bubny prost rd. Moje nklonost k bubnm trv v podstat cel mj ivot, od chvle kdy jsem jako okresn muzikant brzdil se svou bic soupravou Amati mstn sly, sokolovny, fotbalov hit i lesn amfitetry. Zmnou politickho systmu nastalo obdob, kdy se s rozvojem internetu podailo zskvat informace, kter nm byly po mnoho let odprny. Mj podvdom zjem o ve kolem bubn vystil v osobn reblii a j se pokusil opravit, repasovat bic soupravu znaky Amati s naivn pedstavou toho, e nstroj bude nejen hezk, ale bude taky hrt. Dnes u vm, e to byla zhola zbyten prce, nstroj to byl sice docela pkn, ale prost nehrl ! (AMATI

Nicmn byl to prv prv ten moment, kter m nastartoval a kdy jsem se (ani bych tuil do eho jdu) rozhodl, e tomu pjdu na kloub, a e se chci dovdt pro nkter bubny hraj a jin ne.

Zaal koloto pokus, omyl, repas bubn, kter se mi podailo nkde sehnat. (nap. bezejmen ) Dle nsledovalo obdob kdy jsem si ty star krmy zaal shnt sm, co nebylo snadn, ale nap. v sousednm polsku se dalo leccos sehnat, tak postupn vznikla m nklonost k americkm bubnm. Nepehlednuteln fakt jejich spnosti v mtku svtovch kapel a nahrvek byla drtiv. Zaal jsem objevovat znaky jako Slingerland,Gretsch, anglick Hayman a samozejm legendu Ludwig, kter mla a stle m v historii bicch nstroj vyjmen postaven. Postupem let mi vechny tyto znaky proly rukama a j jsem je bez bzn a svdom brousil, hobloval, ezal, tmelil, lepil, letil, moil, voskoval, lakoval a vracel je tak zpt do ivota. 

Byla to krsn doba, kdy jsem pr vc pochopil, ale odpov na prvotn otzku jsem stle neml, postupem asu m logicky zaaly zajmat i modern souasn nstroje. Abych se k nim vbec dostal, zaal jsem opt shnt levn, mnohdy provozem velmi pokozen nstroje, kter jsem postupn opt opravil, vyzkouel a el dl. Tak lty mi proly dlnou i rukama tm vechny svtov hi endov nstroje znaek Yamaha,Gretsch, Pearl, Drum Worshop a dal. (nkter jsou zdokumentovny i v sekci sekci "repase" )

Jak u to tak v ivot bv, nsledoval dal logick stupe, pokusit se setavit vlastn nstroj, pod vlastn znakou, nebylo to "boh vie o" , ale prvn DC-drums vypadaly takto. Nicmn nstroj krsn hrl a byl pro m impulsem i motivac k tomu abych vyrobil dal nstroj, kter u bude disponovat parametry opravdovho "Custom shopu".

A opt nov cesta, jak korpusy, jak hardware, jak vyeit to i ono ? lo to pomalu, ale lo, korpusy jsem zvolil snad ty nejlep od americk firmy Keller Shell, ale nebrnil jsem se i jinm vrobcm jako italskm CVL, anglickm TeeDrums, i americkm DaVille a Vaughncraft.
S bubnovm hardwarem to u byl vt problm, protoe dostat se ke kvalitnmu a "volnmu" (rozumj, kad firma m svj bubnov hw a je pro ni charakteristick) hardware nebylo a nen snadn, protoe tm jedin vrobce sdl na Tai Wanu a "minimum order" velmi provtral mou kapsu. Nicmn podailo se a tak nastala ra bubn 5-ti vrstvch, 6-ti vrstvch, 8-mi vrstvch se zpevujcmi prstenci i bez. Cel ten koloto technologickch operac na jeho konci byly soupravy, kter vznikaj v podstat na kolen, protoe je vyrbm a kompletuji v mal dlnice v suternu svho domu. Kad zakzkov vroba je tak podmnna tm, co mm v aktulnm ase ve svm skladu k dispozici, jak korpusy a jak hardware, pokud mm ve potebn skladem, rd vyhovm a soupravu, i snare vyrobm v pijatelnm termnu, pokud ovem nco chyb, bv to vtinou problm, protoe devo z USA, elezo z Tai Wanu neseenu za pr dn, to prost nen mon. 

DC - drums, Classic a Premium - bic soupravy, kter jsou nabzen pod nzvy DC-drums (tedy bez slova Custom) jsou nstroje, kter si nechvme vyrbt u naeho dlouholetho partnera v n. Kad rok inovujeme kolekci tchto souprav o vt, i men vylepen a jsme nesmrn astn, e se tato, zcela neznm znaka na naem trhu ujala a e m dnes ji velk zstup, doufm spokojench uivatel. Dky za podporu. Ivo Honajzer 

v roce 2016 jsem proel lnkem periodika MUZIKUS