| Mna K / EUR | Kok 0

Historie Sonor drums

Pokud se podvme na vvoj bicch nstroj obecnm pohledem uvdomme si, e modern bic souprava se skld z inel pochzejcch z Turecka nebo ny, tom tom a basovch bubn, kter vznikly v Africe, ale pitom se jejich modern vvoj realizoval nejenom v Americe, ale i v Evrop. Kupodivu hnacm motorem vvoje bicch nstroj na obou kontinentech bylo vojenstv, kter v t dob potebovalo bubny ke sv innosti. A tak se dostvme pozvolna k rodin Link, kte se svou rodinou firmou Sonor ovlivuj svtov bubenictv u vce ne 140 let.
 
tovrna Link ve Wiessenfels v roce 1888
 
 
Byly to prv nstroje vojenskch kapel, symfonickch orchestr a spolk, kter byly v tehdejm Nmecku velmi rozen. Byli to rovn nmet skladatel, kte psali vt a lep party pro bic sekce. lenov tchto kapel zase poadovali lep a kvalitnj bubny, kter se pak dostvaly i mimo vojensk prostor mezi civiln hudebnky a tak se ve rozvjelo pomrn dynamicky.  Z uvedenho vyplv, e v Nmecku existuje tradice vroby bubn sahajc do dalek do minulosti.
 
Johannes Link
 
Nejznmjm vrobcem bubn v zemi je dnes spolenost Sonor, kterou ji 146 let provozuje rodina Link. Firmu zaloil v roce 1875 Johannes Link, kter byl soustrunkem a koeluhem. Johannes Link zanal s vrobou vojenskch bubn a bubnovch blan ze zvecch k, ale bhem nsledujcch 25-ti let se jeho tovrna ve Weissenfelsu, nedaleko dnenho Lipska rozila co do velikosti i sortimentu nstroj, kter vyrbla. V roce 1900 u spolenost vyrbla celou adu pikovch bicch nstroj. Katalog z roku 1899 ukazuje poloky jako pedly, mal bubnek s nezvislm ladnm pro kadou blnu a dokonce i stojan na mal bubnek to ve jsou dnes vci, kter povaujeme za samozejm, ale tehdy to byly nejnovj technick vymoenosti. Tak se stalo, e si u v roce 1907 zaregistroval Johanes Link sv prvn logo Sonor (slovo sonor pochz z latiny a znamen zvuk, zvun)

 
Johannes Link zemel v roce 1914 a jeho nstupcem se stal jeho syn Otto. Spolenost ve Weissenfelsu pod vedenm Otty Linka prosperovala dalch 36 let a to i pesto, e se Otto jako majitel firmy vnoval spe politice a psobil jako honorrn konzul ve vdsku, co se v budoucnu ukzalo jako velmi prospn, zrove to nemlo pisplo ke zven obecnho povdom o znace Sonor.
 
Otto Link 
 
Po vlce v roce 1946, kdy se Nmecko rozdlilo na vchodn a zpadn se Ottv syn Horst rozhodl vysthovat se z vchodn sti Nmecka kotrolovan Rusy a pesthoval se do britskho sektoru a od britsk armdy odkoupil nepouvan vojensk bark, ktery se nsledovn stal prvn tovrnou Sonor v zpadnm Nmecku. Horst Link tak zaal podnikat v souasnm sdle spolenosti v Aue ve Vestflsku. Zaal tm, e vyrbl pouze bubny. Pvodn tovrna Sonor ve Weissenfelsu byla nyn ve vchodnm Nmecku, stejn jako Horstova matka a otec.
 
vojensk bark sdlo Sonoru v roce 1946
 
 
Kdy byla v r. 1950 uzavena hranice mezi NDR a NSR, bylo jen otzkou asu, kdy bude pvodn tovrna Sonor vyvlastnna a zesttnna. Urychlen byly provedeny ppravy na tk Otto Linka a jeho manelky na Zpad a ve chvli kdy pila policie, aby Ottu zatkla, pomohla mu k tku jejich sluebn, kter policisty zdrela a Otto utekl oknem v zadnm traktu budovy a podailo se mu tak uniknout. Pan Linkov opustila NDR a o nkolik msc pozdji a jej pechod na Zpad byl rovn dramatick. Otec a syn se tedy na Zpad znovu setkali, ale dky historickm udlostem nevlastnili v podstat nic, mimo vojenskho barku v Aue. Potebovali pozemek, na kterm by mohli postavit tovrnu, potebovali kvalifikovanou slu a potebovali kapitl. Mstn komunita v Aue je pivtala s nadj, e se v tto sti Nmecka vybuduje nco novho, vzniknou nov pracovn pleitosti a tak nebyl problm zskat pozemky, kter potebovali. Dal pomoc pila z neekan strany.
 
vdsk lechtina, princezna ze Sayn-Wittgensteinu, ila a vlastnila pozemky nedaleko Aue. Tehdej vdsk krl ml Ottu Linka v oblib a vil si ho od doby, kdy byl konzulem ve vdsku. Kdy se krl doslechl o Ottov tku na Zpad, kontaktoval princeznu a navrhl j, e by mohla pomoci jeho starmu pteli zachrnit jeho rodinn podnik. Princezna se tak stala spolenkem spolenosti a zstala jim a do konce 70-tch let. Vybudovat firmu znovu a z nieho byla tk prce. Rodin se podailo udret ochrannou znmku Sonor, kterou si nechala zaregistrovat v roce 1907, ale z desetilet prce a budovn firmy ve Weissenfelsu zbylo jen velice mlo.  Dokonce i zkuenosti, jak by se dnes eklo know-how, kter nabvali pracovnci firmy bhem dlouhch let byly vtinou ztraceny.
 
Dvma emeslnkm z Weissenfelsu se rovn podailo uprchnout na Zpad a pipojili se znovu k Sonoru a zaali kolit nov lidi z oblasti, kde dve neexistoval dn zpracovatelsk prmysl, pouze zemdlstv. Trvalo dalch deset let, ne mli dostatek kvalifikovanch emeslnk, aby mohli spolenost rozvjet tak, jak chtli. Toho se ale nedoil Otto Link, kter zemel v roce 1955.
  
logo z roku 1955
 
 
pohled na tovrnu v roce 1966
 
 
Horst Link k, e smrt jeho otce pro nj byla dvojnsobnou ranou, protoe se v t dob jet nectil bt pipraven pevzt spolenost, kter se v t dob jet nedostala z problm zpsobench pesunem vroby z vchodu na zpad, jene jak to bv, neml na vybranou. Pod jeho vedenm Sonor pomalu, ale spn rostl, teprve a v roce 1975, tedy k vro 100 let od zaloen firmy jeho ddekem, Horst Link doshl cl, kter si ped 20 lety pedsevzal.
 
prvn set z roku 1952
 
 
Od roku 1961 m Sonor ochrannou znmku se dvma palikami, kterou navrhl znmm nmeck grafik Otlem Aicher
 
 
V roce 1975 oslavila firma 100 let sv existence velkorysm mejdanem za asti svtovch bubenickch es a bylo pedstaveno nov logo.
 
 
V roce 1993 zpsobil mezinrodn rozruch Sonor Signature Jet Set, jeho korpusy byly vyroben z vbrovho javoru, lakovan ernm klavrnm lakem a osazen hardwarem pozlacenm 24k zlatem. Tento se stl ve sv dobe 30 000,- DM a byl tak ve sv dob nejdram bubenickm setem. 
 
Bylo vyrobeno 50 sad tto limitovan edice a jejich dnen cena bude nejspe astronomick.
 
 
Na konci roku 1997 dolo na zklad vvoje svtov ekonomiky k dalmu velmi vznamnmu kroku firmy, kter uzavela partnerstv s nskou firmou JMT Musical Instruments, kter je soust insko americkho koncernu KHS, vroba levnjch ad tak byla pesunuta do ny, m se soupravy zlevnily, ale jejich kvalita dky v n ptomm nmeckm manaerm zstala zachovan. Firma tak zskala pstup k organizanm a komunikanm strukturm, kter nen v n snadn vybudovat a dky koncernu KHS se dostala do jejich funkn celosvtov distribun st. Uvolnn kapacity v Nmecku mohl vyut k vrob pikovch nstroj, eho samozejm vyuili a firma si tak vznamn upevnila pozice na svtovm trhu. Jen mlokdo z oboru nezn ikonick serie jako byly nebo jsou Sonor Lite, Delite, Designer, SQ2 a dal produkty.
 
 
V roce 2015 oslavila firma u 140 let od svho vzniku a oslavila toto vro uvedenm serie Vintage, na kter je pouit obnoven pvodn hardware i logo.
 
 
Od t doby, do dnench dn je firma stle stabiln, stle nm pedstavuje nov, inovovan serie bicch nstroj jak z produkce nskho partnera, tak pikov nstroje z nmeck tovrny v Aue. Kdo je souasnm fem Sonoru zatm nevm, ale po 44 let firmu vedl pan Karl Heinz Menzel, kter v tchto dnech odchz do dchodu, podvejte se na jeho zvrenou "Factory tour" -tedy prohldku firmy z 9.12.2021, dkujeme i my pane Menzel.
 
 

 
Navdy budu vzpomnat na to, e jsme se mohl zastnit exkurze do tto tovrny, stalo se tak v roce 2008, kdy jsme na zklad pozvn eskho zastoupen vyrazili na dlouhou cestu, eknu vm, stlo to za to, tady je historick report z nvtvy ZDE. Poskldal Ivo Honajzer