| Mna K / EUR | Kok 0

Ludwig Supra-Phonic

Pbh bubnku Ludwig Supraphonic

N pbh zan v roce 1959. Bill Ludwig Jr. v roce 1955 koupil zpt rodinn jmno od spolenosti C.G.Conn a pro nov katalog chtl mt nov kovov bubnek. Soust zptnho odkupu firmy byly i krsn mule "Imperial Lug", kter Ludwig poprv pouil u v roce 1935.

Spolenost se pustila do vvoje zkladnho deseti roubovho kovovho bubnu osazenho mulemi "Imperial lug" s vlcovanm mosaznm korpusem. Zrodil se nov Super-Ludwig. pln prvn bubnky Super Ludwig mly jet star odznak WFL Keystone a byly k dispozici v pochromovan a v lakovan mosazi. Nejstar bubny byly vybaveny starou mechanikou strunn WFL z 50-tch let. Byla sice velmi podobn mechanice P83, ale detailech se rznila. Mechanika byla ale brzy vylepen a byla shodn s P83, nicmn stle mla oznaen WFL. Bubnky Ludwig Super s odznaky WFL jsou extrmn vzcn, ale rozhodn existuj. Tehdej cena za 5 model v chromu nebo mosazi byla 88 USD a 6 ½ stl 90 USD. 

Brzy po pedstaven bubnku Super-Ludwig pila spolenost na konci roku '59 s odznakem "Transition", ten byl o nco vt mosazn zkladn kmen s npisem Ludwig v modrm ovlu. Ludwig Super s touto kombinac odznaku Transition a mechaniky WFL P-83 je extrm vzcn a k se mu pechodov buben.

Dal zmnou pro Super Ludwig byla dal zmna odznaku na mal mosazn Keystone (zkladn kmen) bez sriovho sla.

Nsleduje dal zmna, pichz pedstaven ervenho plstnho tlumie Baseball Bat bejsbolov plka (P-4067) v roce 1962. Katalog .64 (autorsk prva 9-63) zobrazuje toto tlumtko piblin na polovin bubn, nap. m ho nov Acrolite na stran 7, ale jsou i na tomech v nkterch sadch. Tak to bv, kdy se vroba prost "lep".

Cel lta se pedpokldalo, e vechny pedsriov Ludwig Super se starm stylem zvlnnho lka pro strunn a "bejsbol" tlumtkem mly mosazn plt. Nen to tak dvno, co vylo najevo, e Ludwig u ml v t dob vyvit korpus z taenho hlinkovho plechu.Tento korpus byl nejdve uren pro snare Acrolite a byl poprv zmnn v asopise Ludwig Drummer Spring v roce 1962 kde byl zmnn jako nov korpus se jmnem Acousti-Perfect. Stejn hlinkov korpus pouit pro Acrolite byl pot pochromovn a nahradil vlcovan mosazn korpus bubnku Super Ludwig. Tak se stv, e nkter bubnky z ervenou "bejsbolkou" a bez vrobnho sla na odznaku jsou vyrobeny s tehdy novm hlinkovm korpusem.


Take je v buben mosazn, nebo z hlinkov slitiny ? Sta sundat muli a malm pilnkem v montnm otvoru pro muli jemn provst tah a takto snadno opticky zjistit, zda je korpus hlinkov, nebo mosazn, tvrzen mnoha lid, e je korpus nemagnetick je neopodstatnn, protoe hlink i mosaz nejsou magnetick kovy a ocelov Ludwig Supra-Phonic nikdy nebyl. Pro vlastn Ludwig zavedl korpus z hlinkov slitiny ? Za vm hledejme ekonomiku, pro srovnn kus hlinkovho plechu stl tehdy 2 $, stejn kus mosazi pak 5 $, pi odhadovan produkci 5 tisc kus bubnku ron je spora vce, ne zajmav. Jak jist vte, bubnky trp nesnenlivosti hlinku a chromu, pokud se zeptte jakhokoliv odbornka ekne vm, e hlink se pochromovat ned, je jen koda, e to nikdo neekl Billu Ludwigovi Jr. Natst pro Ludwiga znly nov bubnky z hlinkov slitiny skvle. Kombinace hladkho lehkho, ale tuhho hlinkovho korpusu ve spojen s dokonale tvarovanmi lonmi hranami i lky pro strunn, byl stvoen kouzeln buben, kter se ji brzy ml stt krlem pdi a studi 60-tch a 70-tch let. 

V roce 1968 bylo vymnno jen mlo funkn bejsbolov tlumtko za klasick, knoflkov s vtm knoflkem a plastovou podlokou. Nsledovalo pedstaven novho odznaku Blue-Olive a mechaniky strunn P85, pibyly modely z fosforbronzovho plechu a to jak v istm proveden, tak tepanch verzch, kter jsou velice vzcn. To ve se udlo v 60-tch a v 70-tch letech minulho stolet, kdy tyto bubnky jednoznan tvoily historii.

Osobn jsem velkm pznivcem tchto bubnk a jsem hrdm majitelem nkolika model, kter pat mezi cenn a vyhledvan. Poskldal Ivo Honajzer (moje sbrka ZDE)


 Identifikace Ludwig Super 400 a Ludwig Supraphonic

napsal Ed Flack 2017

Podle legendy je Ludwig Supra-Phonic nejvce nahrvanm bubnkem 60-tch a 70-tch let. Nevm, jestli je to pravda, ale je to velmi pravdpodobn. Supra-Phonic je skvl buben a Ludwig jich prodal opravdu hodn.

Modern verze tohoto malho bubnu se zaaly vyrbt v roce 1958 jako Super-Ludwig. Prvn bubny, pojmenovan Super-Ludwig s originlnm designem mulemi ve stylu Art Deco, byly dny do prodeje u v roce 1936 a byly vybaveny devnmi korpusy. Byly ale vyrbny si istrubkovmi mulemi, stle jako Super Ludwig a byly vyrobeny z vlcovan mosazi ze dvou polovic, kter byly spojen ve stedovm lbku a byly pokryty niklem.

 

Super-Ludwig z roku 1958 byl vyroben z jednoho pevnho kusu vlcovan mosazi taen (semaless shell) beze svaru. V roce 1962 Ludwig zmnil nzev na Super-Ludwig 400 (vznam sla 400 nen znm pravdpodobn to byl jen marketingov trik) K dal vznamn zmn designu i nzvu dolo v roce 1963, kdy Ludwig peel z vlcovan mosazi na korpus z hlinkovho plechu, kter byla rovn vyrobena taenm z jednoho kusu bez svaovanho spoje (technologie seamless shel je krsn vidt na tomto videu ZDE ), bubnek dostal jmno Supra-Phonic 400. Jak jsem ji uvedl hlinkov korpus nem dn svry a Ludwig ho pedstavil pod nzvem Acousti-Perfect. Na prvn pohled lze Super-Ludwig a Supra-Phonic zamnit za stejn model bubnu, ale jsou zde znan rozdly.

1. Jak ji bylo uvedeno, v letech 19581962 se Super-Ludwig vyrbl z vlcovan mosazi a korpus byl taen. Po mosaznch modelech byl materil korpusu Supra-Phonic vyroben z hlinku opt technologii taenm beze svar. Rozdl mezi nma je nejlpe viditeln na bublinch, dlcch a nadmrnm odlupovn chromu z povrchu tchto bubnk. Chrom dr na hlinkovm povrchu patn, ale skvle dr na mosazi. Mosazn korpus je dky vy vze mosazi t잚 a originl Super-Ludwig v asi 4,53kg.

2. lon hrany na mosaznm i hlinkovm proveden jsou 45º. Ty se vytvej srolovnm hornho a spodnho okraje dovnit, aby se vytvoil lmec nebo pruba. Tento lmec slou zrove ke zpevnn korpusu a pomh udret kruhov tvar korpusu. U model Super-Ludwig je vak na okraji druh, krat pruba, kter se vrac dozadu, mrn pod primrn lmec.

3. Slavn odznak Ludwig Keystone na mosaznch Super-Ludwig a Super-Ludwig 400 nikdy nemly sriov slo, je ale mon, e existuj rann Supra-Phonicy vyroben v roce 1963, kter jet sriov sla nemaj. Od roku 1964 u maj vechny bubnky Ludwig na odznaku sriov slo.

4. Mule "Imperial lugs". Tento atraktivn art deco design vznikl v roce 1935 na pipomnku 25.vro spolenosti Ludwig a troufnu si ci, e ani dnes nepsob zastarale. Pokud se podvte na muli Imperil z profilu, uvidte t stejn plochy nad sebou, kter vypadaj, jako by byly naskldan jedna na druh. Oba modely maj mule o stejn velikosti, ale kad ze t na sob naskldanch ploch je na Super-Ludwig men ne na Supra-phonic. Mule u Super-Ludwig maj men vnitn dutinu a krat pruinu, proto m tato mule vy hmotnost.

5. Ob obrue jsou u Super-Ludwig mosazn a pochromovan. Obrue Supra-Phonic jsou ocelov a pochromovan. Magnet bude pitahovn k ocelovm obrum, ale nebude pitahovn k mosaznm obrum. Magnetick test ale neme odliit korpusy, protoe ani mosaz ani hlink nejsou magnetick. Nicmn vzcn je mon najt ran Supra-Phonic vybaven mulemi typu Super-Ludwig. Kdy Ludwig provedl zmnu designu, postupn spoteboval zbyl zsoby, co vedlo k uritmu pekrvn dl u jednotlivch model.

 

6. Lka pro strunn Super-Ludwiga jsou zvlnn. Lka korpusu Acousti-Perfect jsou mn patrn, protoe se postupn zuuj smrem od stedu lka a na samotnm lku nen viditeln dn zvlnn.

 

7. Mechanika strunn na ranch Super-Ludwig a Supra-Phonic byla model P-83 a pozdj modely dostaly mechaniku P-85. Nejstar mechanika P-83 bylajet oznaena logem WFL William Francis Ludwig). Rytina WFL byly postupn nahrazena npisem Ludwig. To sam plat i o protikusu "But end" na starch verzch bylo vyraena psmena WFL, kter byla pozdji nahrazena npisem Ludwig.


Tyto dva ikonick mal bubnky jsou cel desetilet srovnvny ve zvuku i hratelnosti, za sebe bych ekl, e oba modely funguj skvle. Nechci pouvat vrazy jako tepl nebo jasn, ale eknu, e odezva obou verz je vynikajc a to od okraje blny a ke stedu. V nemal me to pitm tomu, e je bubnek vybaven 10-ti ladicmi rouby.

Oba bubny maj velmi dobr rozsah laditelnosti, od nzkho ladn po vysok ladn, kter nejvce vynikne pi pouit jednovrstv lakovan blny.

Charakteristickm znakem tchto bubn je to, e strunn je docela huc a to nejenom pjmem rezonance z okolnch nstroj, ale i samo o sob. Bzuen Supra-Phonicu je lpe ovldateln ladnm spodn blny, co u Super-Ludwigu zcela nefunguje. Bzuen je lpe zvldnuteln, protoe lko Acousti-Perfect snare je ml ne jsou lka u Super-Ludwigu. Hlub lka vyaduj, aby ladic rouby po stranch lek byly vce utaeny, aby se eliminovaly vrsky, kter vznikaj v tchto mstech u rezonann blny.

Experimentoval jsem s rznmi strunnmi na obou bubnech, vyzkouel jsem originl strunn Ludwig, Puresound i Rhythm Tech Active Snare System, co je nco jako falen Dyna-Sonic.(strunn je napnno samostatn a mechanika jen piklop takto napnut strunn ke spodn bln) Kad z nich fungovalo dobe, rozdly jsou subjektivn, ale podle mho nzoru Rhythm Tech pomh vysuit nkter supra-fonick umy. Na Super pouvm strunn Ludwig, protoe to jsou pruiny, kter tam prost pat.

Pokud tedy nevlastnte Super nebo Supra a naskytne se vm monost si je podit, mli by jste ho koupit ! Super jsou vzcn a pokud nebyli zanedbvni, bvaj ve skvl kondici. I Super z roku 1960 me stle vypadat jako nov a bude tak vypadat i v dob, kdy u budeme vichni pry.

Supra-Phonic me vypadat hrozn s bublajcmi chromovmi povrchy, ale je teba si uvdomit, e to nem dn vliv na jeho zvuk a hratelnost. Kdysi dvno jsem to povaoval za okliv nedostatek a symbol podadnho designu bicch, dnes u nemm tolik pedsudk. Myslm, e pitting a bubliny propjuj bubnkm jedinen charakter. Pitting me dokonce fungovat ve v prospch jako kupujcho, protoe vtina lid chce vlastnit hezk buben. Dalm bonusem jeho zoufalho vzhledu je, e se nemuste tolik starat o pr dalch krbanc, co z tohoto bubnu dl perfektnho de na koncerty.

Dkuju, e jste si nali as na vstebn informac o kousku historie bubnk Ludwig. Nejsem v dnm ppad nejvy autoritou v tto oblasti. Vlastnm tyto dva bubny a jako cennou soust sv sbrky jsem provedl osobn przkum, abych se lpe vzdlal v tom, co mm. Ed Flack (poskldal Ivo Honajzer) jsem rd, e vlastnm model Ludwig Super 400 vce na odkazu ZDE )