| Mna K / EUR | Kok 0

Historie Slingerland drums

Historie Slingerland Drum Company

  

Spolenost Slingerland Banjo Company byla zaloena v roce 1923 leny rodiny Slingerland v Chicagu. Zpotku se vyrbly pouze ukulele, banja a kytary. Vroba bubn zaala v roce 1926. Prvn katalog Slingerland byl vydn v roce 1928 a obsahoval bubnky s trubkovmi mulemi, jako jsou modely Fancher a Tone Flange, spolu s basovmi bubny v rznch perleovch a jiskivch flich.
 
Vyrbly se i kovov korpusy pro snare a v katalogu jste nali i ryt snare , kter se jmenoval Black Beauty Artist Model. Na hardware bylo aplikovno simulovan zlacen neboli Artgold, co vytvoilo asn kontrast k ern pokovenmu korpusu. Mechanika strunn Speedy Sure Hold byla pouita na vech bubnech krom model z nich ad. Modely Black Beauty Artist byly pedstaveny v roce 1928 a byly ukoneny kolem roku 1935. Slingerland byl prvn, kdo pouil nzev Black Beauty. Dnes jsou extrmn vzcn a k se, e jich existuje jen asi tucet.
 
 

Slingerland uvedl v roce 1933-1934 na trh snare s tzv. paralelnm strunkem, ktermu kal "The Duall Radio Models", lo o velmi komplikovan mechanismus, kter byl svou koncepc velmi podobn tomu, kterm byly vybaveny bubnky Ludwig a tak na sebe nenechal ekat soudn spor, kter jim pouit tohoto mechanismu zatrhl. 

 

V roce 1934 pedstavil Slingerland sv prvn laditeln tomy. Napnut horn blny bylo mon za pomoci ladicch roub, ale spodn blna (rozumj zvec ke, koz nebo prase byly O.K.) byla pipevnna ke korpusu pomoc kobercovch cvok.
 
 
V roce 1935 Slingerland pedstavil model "Broadcaster", tento model sice nebyl nikdy katalogizovn, ale existoval jako pedchdce slavnho modelu "Radio King". Korpus tohoto bubnku byl vyroben z masivnho javoru s masivnmi zpevujcmi prstenci, obrue mly vyryt nzev bubnku a zcela nov mule dostaly nzev "Streamline", nemly vak zvitov vloky, ale zvity pro rouby byly pmo v tle mule, co zpsobovalo strhvn zvit, protoe rouby se zvitem nejsou vdy v ideln ose. Broadcaster existoval i v kovov verzi, ty jsou vak velice vzcen a existuje jen nkolik kus. Brzy nastal problm se jmnem, protoe spolenost Gretsch Drum Company pouvala nzev Broadcaster u od roku 1928, a tak koncem roku 1935 nebo zatkem roku 1936 byl Slingerland vyzvn, aby opustil jmno Broadcaster. Nzev byl pot zmnn na Radio King.
 
 
ada bubn Radio King se poprv objevila v katalogu v roce 1936. Tyto bubny mly na obruch vyryt vrazn npis Slingerland Radio King. 
 
 
 
 
V roce 1936 se Gene Krupa, krl swingu, stal prvnm a nejslavnjm propagtorem Slingerlandu. Jeho fotografie se objevovaly v kadm katalogu a do roku 1968. Krupovi je pipisovna zsluha, e dostal znaku mezi pedn producenty bubn a je rovn zodpovdn za zaveden pln laditelnho tom tomu. Ped rokem 1936 bylo mon tom tomy ladit pouze shora, co omezovalo rozsah ladn. Gene vyzval Slingerland, aby pidal laditelnou spodn blnu a duniv jungle beat se stal novm zvukem ve swingov hudb. V t dob se vyrbly mule pedevm pro snare, to zn. se zvity z obou stran a proto lze vidt na prvnch tomech tyto mule.
 
 
 
U prvn tom tomy mly korpusy, kter byly vyrobeny z tvrstvho sendvie z mahagonu a topolu + zpevujc prstence z javoru. Tomy Rdio King se vyrbly v mnoha rozmrech: 10x6",11x7",12x8", 13x9",14x12" a 16x16". V t dob u byly k dispozici i vt rozmry, ale ty nebyly v katalogu uvedeny, vtina basovch bubn a vt tomy byly vybaveny 3-mi zpevujcmi prstenci. Hitem na trhu t doby byl mal buben Gene Krupa Model Radio King, lo o masivn javorov bubnek s osmi ladicmi rouby a byl nabzen pouze ve velikosti 14x6,5". Bubny Slingerland se v letech 1936 a 1939 v designu pli nemnily, ale v roce 1940  Slingerland pedstavil bubnek Super Radio King. Tento buben byl vybaven novmi mulemi, kter dostaly pojmenovn "Super" a inovativn strunk "Super snare". Mule Super jsou tm stejn jako dnes znm Beaver Tail, tedy bob ocas, ale byly o nco vt a byly vyrbny pro tomy, pro basov bubny i snare. 
 
 
Bhem druh svtov vlky zavedla vlda USA omezen na vrobn pouit zkladnch materil, jako je mosaz a ocel, pro nepodstatn poloky. V dsledku toho byly americk bubnov spolenosti nuceny vyrbt bubny, kter se skldaly pouze z 10 % kovovch sousti. Slingerland zareagoval na toto "metalov embargo" adou bubn "Rolling Bomber", kter mly devn mule z palisandru nebo oechu. Tyto vrazn mule spolu s javorovmi masivnmi obruemi s vlokami z perlov flie tvo skuten umleck dlo. Vroba tto serie trvala a do roku 1945.
  
 
 Prezident Slingerlandu H.H.Slingerland zemel 13.bezna 1946. Jeho nstupcem se stal jeho bratr Walter Robert Slingerland.
 
 
 
Po skonen druh svtov vlky Slingerland pomalu obnovil klasickou vrobu bubn, ale ty byly v podstat stejn jako pedvlen modely. Rozjezd po vlce byl pomal a tak trvalo nkolik let, n se zaaly objevovat njak inovativn prvky. Jednm z pklad pomrn pomalho pohybu Slingerlandu smrem k modernizaci bylo umstn floor tomu do tzv. kolbek. Leedy u od roku 1938 pouval piblin stejn nohy pro floor tom, jak znme i dnes, Slingerland se do soute zapojil a v roce 1947 a to pesnou kopii nohou Leedy a Ludwig & Ludwig. 
V roce 1948 pedstavil Slingerland novou adu hardware. Mule Streamline nahradily nov mule Beaver Tail. Byly sice designov identick s mulemi Super z roku 1940, byly ale vt a byly instalovny na tom tomech a basovch bubnech. Produkce fungovala beze zmny a do roku 1953, cca v roce 1949 bylo zmnno logo, kdy se ze ttk s mrkovho tvaru pouvanch v letech 20-tch, 30-tch i 40-tch zmnil na ovln mosazn ttek, kter se pouval v letech 1951-1952.
 
 
V roce 1954 odeel prezident Slingerlandu Walter Robert Slingerland do dchodu a ve funkci ho nahradil H.H.Bud Slingerland Jr.
 
 
Slingerland zcela zmnili vzhled svch bicch a v roce 1955 byl pedstaven nov hardware bubn mule Sound King. Futuristick styl dal bubnm Sound King jedinen a modernj vzhled. Nov hardware obsahoval mosazn obrue Stick Saver a nov mule Sound King. Okolo roku 1958 byly zavedeny do vroby vysouvateln nohy basovho bubnu, drky na floor tomy a nov navren T-rouby pro ladn basovho bubnu. Ran verze obru jet mly charakteristickou rytinu Radio King, cca v roce 1956 se od rytiny npisu na obruch upustilo. Star jednoduch obrue Stick Chopper a mule Beaver Tail ji nebyly nabzeny na dnm bubnu Slingerland.
 
 
Bubny z tohoto obdob byly v podstat stejn jako ty ze 40-tch let. Standardem zstaly tvrstv korpusy (mahagon a topol) s javorovmi zpevujcmi prstenci. Basov bubny se v tto dob postupn zmenovaly na velikosti 24x14", 22x14", 20x14" aby vyhovly novm trendm v jazzov hudb.
 
V tomt roce (1955) Slingerland Drum Company koupila firmu Leedy Drum Company od spolenosti Conn. (Conn byl vlastnkem Leedy a Ludwig bubnovch spolenost od roku 1929.) 
 
 
Bhem rok 1957-58 je pro basov bubny a mal bubnky Slingerland zaveden nov mosazn odznak ovlnho tvaru.
 
Bubnov korpusy byly v podstat stejn jako ve 40-tch let 20-tho stolet, nicmn javorov zpevujc prstence byly od roku 1958 zmnny na ten javorovou variantu. V tom samm roce byl zaveden i nov mechnismus strunn, kter se jmenoval "Rapid Strainer", tato mechanika se pak pouvala do 70-tch let.
 
Na pelomu let 1959/1960 se tovrna Slingerland pesthovala ze svho msta v Chicagu v Illinois do Niles v Illinois. Jmno Radio King ji nebylo pouvno krom studentskho modelu Radio King. Tento bubnek ml korpus z tvrstvho korpusu a dn charakteristick prvek slavn ady malch bubnk Radio King. V roce 1962 po 22 letech byla mechanika strunn "Super Strainer" (keble) nahrazena novm modelem "Zoo-Matic". Bubny vybaven touto novou mechanikou se nazvaly Artist models a mly korpusy z masivnho javoru. (v roce 1970 byly modely Artist u vyrbny vhradn z tvrstvch korpus). Sriov sla byla nyn vyraena do kadho ttku.
 
 
V obdob 1963-1966 se jmno Radio King znovu vrac na chromovanm bubnku. Tento buben disponoval pevnm mosaznm korpusem a vyrbl se ve verzch s 8-mi i 10-ti ladicmi rouby. V roce 1965 pibyl nov kovov bubnek s nzvem Gene Krupa Sound King Chrome Snare Drum, kter byl podobn modelu Radio King Chrome Snare Drum, ale byl vybaven mechanikou strunn Zoo-Matic.
 
 
Katalog z roku 1967 byl poslednm, kter ml na oblce fotku Gene Krupy. Zstal tv znaky Slingerland a do sv smrti v roce 1973.
 
 
Ve snaze konkurovat obrovsky populrnm kovovm bubnkm Ludwig, modelm Supraphonic a Super-Sensitive Slingerland pidali svmu korpusu novou mechaniku strunn, kter pipomnala paraleln strunky ze 40-tch let minulho stolet a bubnek dostal jmno "Super Sound King" a objevil se v nabdce v roku 1967.
 
 
V roce 1968 byl na trh uveden nov tom holder s nzvem Set-O-Matic" jeho soust je centrln kulov kloub, co bylo na tu dobu obrovsk zlepen. V tomt roce se k firm vrtil Buddy Rich, ten byl tv spolenosti u v letech 1937 a 1940 a nyn zstal a do roku 1977.
 
 
 
V roce 1970: H.H.(Bud) Slingerland Jr. odeel z pozice prezidenta a tak byla firma v roce 1970 prodna, m skonilo 42 let obdob rodinnho vlastnictv Slingerland Drum Company. 

Spolenost nsledn mnila majitele (patila mimo jin i Gretsch, nebo Gibson) v nkterch obdobch dokonce vyrbla bic nstroje s rznmi stupni kvality. 
 
V souasn dob vlastn znaku Slingerland majitel DW Don Lombardi, kter mezitm zskal prva po 20 let vrbt bubny pod znakou Gretsch, tak si snad ani nemyslm, e by jeden vlastnk touil vyrbt "troje nejlep bubny na svt". Poskldal Ivo Honajzer