| Mna K / EUR | Kok 0

Historie Rogers drums

 

V USA je Rogers mezi americkmi vrobci bubn tak asto oznaovn jako Caddilac a v sektoru Vintage se pohybuje na piblin stejn rovni jako Ludwig, Slingerland nebo Gretsch. 

 
Zatky:
Spolenost Rogers Drumhead Company byla zaloena v roce 1849 Josephem H. Rogersem. Jak nzev napovd, jednalo se o vrobu bicch blan, kter se v t dob vyrbly vhradn ze zvec ke, technologie plat byla tehdy je vzdlen. Svou prci dlali tak dobe, e je ve svch katalozch nabzely i takov znaky jako Leedy, Slingerland a Ludwig, kter je uvdly, jako prmiovou volbu pro jejich nstroje. 

Vzestup:
V 50tch letech minulho stolet se Rogers Drum Company pesthovala do Covingtonu v Kalifornii a brzy na to byla firma prodna prmyslnkovi Henrymu Grossmannovi, stalo se tak v roce 1955. Pod jeho vedenm se velmi zkuenmu obchodnmu tmu podail prlom bicch Rogers na americk trh. Potkem 60-tch let se stal firemnm hrem Buddy Rich, kter u v t dob pail mezi legendrn bubenky, ten setrval u Rogers a do roku 1967, kdy jej pethl na svou stranu Ludwig. Firma se snaila dobt i evropsk trhy a k tomu jim napomhala jmna jako Dave Clarke (Dave Clarke Band) a Pete York (Spencer Davis Group), kte byly na vzestupu spolen s expandujc beatovou rou. Expanze do Evropy dola tak daleko, e byly v letech 1961-1967 britsk bubny Ajax vybaveny hardwarem Rogers na zklad zskan licence. Hardware Swiw-o-matic, kter byl pedstaven v roce 1960, byl v t dob prlomov z hlediska funknosti, protoe pouili drky s kulovm kloubem, kter byl funkn a odoln, samozejm ve srovnn s tehdej nabdkou na trhu a posunul tak firmu mezi ty nejlep producenty. Nap.Charly Watts a Ringo Starr napklad zavsili sv Gretsch a Ludwig Toms na drky a stojany Swiwomatic. Mnoho milovnk vintage bicch psah na tento hardware i dnes.
 
 
 
Na konci 60-tch let Grossmann prodal Rogers multispolenosti CBS (California Broadcasting System), kter krom Fenderu (kytary a zesilovae) na trhu s hudebnmi nstroji prodv i elektrick piana Rhodes. Skuten dvody prodeje Rogerse CBS zstvaj dodnes v temnot.
 
 
 
ra CBS - nebo zatek konce ? 
Po niivm poru v arelu spolenosti v Covingtonu, pi kterm byly znieny tm vechny zsoby a sklad, se CBS rozhodla pesunout celou spolenost do Daytonu v Ohaju. Ne vichni zamstnanci byli schopni nebo ochotni se sthovn zastnit, co zpsobilo, e se vytratily mnoh odborn znalosti.Star dlnci pozdji mluvili o tom, e duch star rodiny Rogersovch zstal nkde v zadu. Uplynulo nkolik let a nastalo dal sthovn, tentokrte do Fullertonu v Kalifornii, co pineslo dal komplikace v logistice. Pesto se Rogers nadle zleple pry. Krom velkch americkch vrobc se potkem 70-tchlet stle vce prosazovaly na svtov trh tak japonsk bubnov spolenosti, kter zaplavily trh kvalitnmi bubny za pijateln ceny. Dochzelo i k ppadm, e objednan a zaplacen bubny nebyly dodny, vsledn pokozen znaky bylo znan a strm pd na sebe nenechal dlouho ekat. Poslednm hebkem do rakve byla nov pedstaven "Series II". v podstat zkladn sada s plastovm hardwarem, trvale pokodila dobrou povst spolenosti. Nkter bubny se "rozpadly u v obchodech a byly tak neprodejn. Finann katastrofa byla jen nsledkem tchto neuvench in a rozhodnut.
 
 
Konec (?):
Po debaklu Series II se CBS konen nabaila Rogerse a v roce 1985 prodala spolenost firm Spitzer Music. Stroje na vrobu hardwaru byly prodny spolenosti Newsound. Spitzer prodal skladov zsoby jako nhradn dly. Nsledn byly prodna i prva ke znace ve smyslu pojmenovn, ty v roce 1999 Brook Mays Music Company, ta v Asii vyrbla levn bic zkladn rov, kter krom nzvu nemly nic spolenho s tradinm americkm vrobcem.
 
 
V roce 2007 Yamaha hledala levn vrobn zazen v n a koupila jmno Rogers..... tak njak jsem doufal, e znaka vstane z mrtvch, ale to se nestalo hrd logo Rogers se objevilo na bubnech, kter snad nestoj ani za psan slovo......
 
 
Konstrukce korpus: 
1962-1967 Rogers pouval kem lepen americk tvrd javor se zpevujcmi prstenci 
Od roku 1970: kov lepen tvrstv javorov korpusy se zpevujcmi prstenci
Od roku 1976: 5-ti vrstv javorov korpusy se zpevujcmi prstenci. (srie Big R)

Samostatnou zmnku si rozhodn zaslou snare Rogers Dyna-Sonic
 
 Rogers Dyna-Sonic - nadasov klasika. 

Bubnek ROGERS Dynasonic se zaal vyrbt v roce 1962, hned od zatku byl vyrbn s devnm i mosaznm korpusem v hloubkch 5" i 6,5" (k se, e prvnch 200-350 kus bylo vyrobeno z korpus vyrobench pro firmu Gretsch). Jeho zvltnost byl a dosud stle je mechanismus strunn, kdy je ke spodn, tedy rezonann bln pitlaovn most (nkdy se mu k i kolbka), na kterm je samotn strunn ji napjato a pipraveno k prci. V tehdej dob se tradovalo, e tm nevznik dn tlak strunn na rezonann blnu, co mlo eliminovat jej utlumen, co je v podstat sporn a dodnes se o tom vedou debaty. Tento "most, nebo kolbka" byl z prvu vyrbn v nkolika modifikacch, ne se ustlil typ, kter znme dodnes.
 
Existuj rzn pbhy o tom, jak vznikl bubnek Dynasonic. Rogers urit hledal produkt, kter by byl konkurence schopn ostatnm americkm znakm, je nutno si uvdomit, e u byl na svt Ludwig Supraphonic a Gretsch 4160, take kokurence byla velik. Existuj dokonce tvrzen, e byl pvodn navren pro Buddyho Riche, kter hledal mal bubnek, kter by hrl od pianissima po forte a byl extrmn zvun a nikdy by se nezadusil. Dynasonic jeho "snare bed" , tedy po naemu lon lka pro strunn, kter jsou 0,004 hlubok, jinmi slovy smn mlk, tm neexistujc) a mostem/kolbkou pednapjat struny pedpokldaly, e by mohly odpovdat jeho poadavkm.
 
Dyna-Sonic byl obchodn opravdu velkm spchem s odhadovanm prodejem 50 000 ks za 20 let, kdy byl vyrbn. Ne kad vak buben miloval. Dokonce ani vichni "Rogersov"" nesouhlass tm, zda Buddy Rich buben miloval nebo nenvidl, zvis na tom, s km mluvte, ale urit na nj hrl od jeho uveden a do konce smlouvy s Rogersem. I dnes jsou bubenci, pro kter je to ten nejcitlivj mal bubnek, na jak kdy hrli, nebo jej odmtaj jako pli vstedn pro nastaven a zskn dobrho zvuku. Vyberte si tedy sami.
 
Pvodn kovov korpus Dyna-Sonicu byl hlubok 5" a v samotnm tle nebyly dn prolisy ani 7 drek, taky to byl korpus Gretsch. Dal generace korpus mla dva prolisy dovnit u hrac a rez. strany bubnku a sedm ar ve stedu korpusu, mule byly typu Bread & Butter. Tyto byly pomrn brzy nahrazeny mulemi tyu Beaver Tail a to jak na kovovch tak i na devnch bubncch, spolu s vmnou mul bylo rozhodnuto snit poet drek ze 7 mi na 5.
 
Dyna-Sonicy v 60-tch letech maj skriptov logo Rogers (vyezan npis pipevnn ke korpusu) a odznak Dynasonic. Bubnky z konce 70-tch let maj odznak Big R s npisem Rogers USA. 
 
Nejstar bubnky s devnmi korpusy byly tvrstv (javor/topol/javor se zpevujcm prstenci) jejich tmav interir byl lakovn irm lakem, pozdji byly korpusy zmnny na ptivrstv (javor/topol + zp.prstence), co bylo zhruba v dob vmny mul za Beaver Tail. Oba typy korpusu vak vykazovaly odchylky od deklarovan tlouky korpusu, bylo to kus od kusu.
 
Potkem 70-tch let byly devn korpusy z vroby zcela staeny a do datku 80-tch let, kdy byly na trh uvedeny javorov bubny XPK8. Poslednm devnm korpusem Dyna-Sonicu byl 10-vrstv javor bez zpevovacch prstenc, co bylo nkdy kolem roku 1983.
 
Bubnky s devnmi korpusy z 60-tch let jsou velmi cenny a vyhledvny a mezi sbrateli disponuj velmi vysokou cenou, co plat pro bubnky o hloubce 6", jet o level ve jsou bubnky s hloubkou 6,5", ty jsou nesehnateln a mlokdy je vbec nkdo vidl, ale existuj, kdyby jste na nj narazili.... pak vte , co mte dlat !
 
Korpusy bubnk Dyna-Sonic jsou podobn jinm americkm a anglickm bubnm z t doby, kter byly piblin stejn konstrukce a ze stejnch materil (javor/topol, zpevujc prstence, chrom pes mosaz), je zejm, e i kdy jsou podobn konstrukce a z podobnch materil, pesto maj odlin zvukov vlastnosti a lze tvrdit, e Rogers, Ludwig, Slingerland a dal maj svj vlastn zvuk, ale zvuk Dyna-Sonicu je do znan mry ovlivnn zpsobem een mechaniky strunn. Snad jen v posledn vt pipomenu zkuenosti mnoha uivatel tohoto bubnku, e ne kadmu se z nj poda dostat ten sprvn Dyna-Sonic soud ! (na webu se d najt mnoho rad, jak toho doclit) U ns v Drumcenter.cz jsme se s tmto bubnkem setkali u dvno, hned v zatcch naeho snaen porozumt bubn, viz. pr fotek mho prvnho bubnku, mjte se a bubnm zdar IvoH.