| Mna K / EUR | Kok 0

Historie-Camco drums


GEORGE HENRY WAY -  je v esku postava tm neznm, i kdy je lovkem, kter byl pro svt bubn a perkus nesmrn dleitm. Na zklad vlastnch koncept, kter tento pn zaal realizovat ped tm 100 (sto !!!) lety, si vtina dnes znmch znaek vybudovala svou povst a presti. George Way zaal sv bubenick dobrodrustv ped prvn svtovou vlkou, kdy zaal pracovat jako technick inenr pro Leedy, pozdji Leedy & Ludwig. Po vlce se tm na deset let pesthoval do Evropy, kde prodal pes destku patent na perkusn nstroje a tzv.vzorky jinm spolenostem zabvajcm se vrobou perkusnch nstroj. V postat nikdo nev jak dalece ovlivnil evropsk vrobce, kdy se zde ve 20-tch letech minulho stolet objevil, jist vak je, e pikov vrobci jako Premier, Hayman, John Gray, Duplex, Sonor, Trixon a dal se velmi inspirovali a okoprovali mnoh technick een z npad tohoto americkho designra. Zde je nutn si uvdomit, e v tto dob nebylo patentov prvo vymhno tak, jako nyn a tak si mnoho vznamnch detail bylo mon vypjit bez vtch nsledk. 

40-t lta 20.stolet jsou pro George a Way asem, kdy se vrac do USA k Leedymu a zrove podporuje Slingerland, Rogerse a nkolik dalch americkch producent. Konen, po letech zdokonalovn svch vlastnch dovednost, otevr George Way v roce 1955 vlastn vrobu bicch pod nzvem Geo.Way Drums v Elkhartu ve stt Indiana. Jmno Camco se poprv objevuje a o nkolik let pozdji, kdy George pesune vrobu na pedmst Chicaga, tehdy zvanho Oak Lawn (dubov trvnk). 

Zajmavost je, e na zatku 60.let byla Camco mal spolenost vlastnna Johnem Rochonem, kter vyrbla hardware a rzn kovov doplky nejenom pro Georga Waye, ale i pro jin bubenick tovrny. V roce 1969 George Way umr a jeho vdova prodv Camco spolenosti Kustom (z msta Chanute v Kansasu tzv.ra Chanute) (ano, jedn se o spolenost Kustom, kter vyrb zesilovae a aparty pro kytaristy v podstat do dnes), tato firma, vak nem dn historick zklady se stavbou bubn a tak je po dvou letech spolenost znovu na prodej. Od roku 1973 se vroba Camco usad v Los Angeles (tzv. ra Los Angeles), ale ani zde se novm majitelm nepodailo obnovit ducha znaky a vlivem neefektivnch rozhodnut Camco upadlo natolik, e v roce 1978 zaniklo. Vrobn linka byla uzavena a zbyl majetek firmy el do prodeje. Nutno dodat, e na konci 70-tch let bylo v USA u dost firem, kter doshly svtov proslulosti, nemusm pipomnat znaky jako Ludwig, Gretsch, Slingerland, Rogers, take krach mal znaky Camco svt v podstat nezaznamenal a tak se uzavela 17-tilet historie firmy, kter vyrbla na tech mstech - Oak Clawn (pemst hicaga), Chanute (v Kansasu) a Los Angeles (v Kalifornii).


Nyn pr slov k samostatnm rm: 

George Way - Elkhart, Indiana, 1956-1961

Tovrna George Way v Elkhartu v Indian zaala vrobou malch bubn, ale u po roce pedstavila katalog nabzejc irok vbr bicch sad, pochodovch bubn a psluenstv. Bubny mly tvrstv plt Jasper (s tvrstvmi zpevujcmi prstenci) a byly dostupn v rznch perleovch flich a lakovanch pravch. Bubny ve flii a bubny s povrchovou pravou duco byly uvnit nateny blou barvou, zatmco bubny v odstnu deva byly uvnit opateny bezbarvm lakem. pikov bubny Aristocrat mly Wayovy charakteristick mule s nzvem Turret case a vysok chromovan obrue double edge double flange z pochromovan mosazi. Nsledovala ada Spartan bubn mla stejn korpusy i mule, ale s jednoduchmi obruemi s klipy. Bhem krtkho trvn spolenosti Geo Way Company (1956-1961) dochzelo k neustlmu zdokonalovn konstrukc bicho hardwaru, kdy se jednalo o zmny u mechaniky strunn, zmny ve vzhledu mul, i zmny u noiek basovho bubnu. Katalog z roku 1961 oznmil dal vvoj. Bubny nyn mly tyvrstv plt Jasper a ada bubn Spartan byla nahrazena adou bubn Tuxedo se stedovmi mulemi.

V roce 1961 G.Way ztratil neekan kontrolu nad svou spolenost a tak spolenost Camco Drum Accessories Company expandovala do obchodu s vrobou bubn. Me bt obtn pesn datovat bubny George Waye, protoe datov raztka se v tovrn nepouvala, proto nejsou pvodn bubny George Way tak znm jako jejich potomci Camco. Ti, kdo je vlastn a hraj na n, vak vd, e se jedn o excelentn znjc vintage bubny a jsou dleitou soust bic historie.

ra Camco Oak Lawn, Illinois, 1961-1971 smutn konec a nov zatek (na odznaku Oaklawn, na mezeru u nezbylo msto) 

Zatky bubn Camco jsou postaveny na neastnm konci bubenick spolenosti George Way. George Way ztratil kontrolu nad svou spolenost na vrobu bubn, co bylo zpsobeno neptelskm pevzet firmy Johnem Rochonem, kter ihned G.H.Waye propustil. Pvodn Camco byla firma zabvajc se vrobou bubnovho hardware a psluenstv. Akvizic spolenosti George Way drum Company byly bic pejmenovny na Camco. Charakteristick design George Waye se od t doby stal synonymem pro bubny Camco. Bubny ze zatku tto ry byly v podstat stejn jak vyrbla spolenost George Way. Tedy stejn korpusy Jasper se zpevujcmi prstenci a tkmi chromovanmi mosaznmi obruemi. V polovin 60-tch let spolenost pela na estivrstvou (+ estivrstv zp.prstence) konstrukci korpus. V tomto obdob dochzelo k mnoha modifikacm ve vybavenosti bubnovho hardware, proto mnohdy vypad, e byly bubny upravovny, skutenost je ovem ten fakt, e v t dob pouvan HW bubn neml vysokou kvalitu a proto byly voleny rzn i jin komponenty, dokonce i jinch v t dob funknch znaek. Rovn s vrobnmi sly si nikdo hlavu nelmal. V tto dob se ji pouval odznak (logo) oblkovho tvaru s blou barvou a zlatmi npisy. V roce 1971 byla spolenost Camco prodna spolenosti Kustom a vroba byla pesunuta do Chanute, Kansas. 

ra Chanute, Kansas, 1971-1973

Pe se rok 1971. Kustom Electronics, znm firma pro svou stejnojmennou adu kytarovch a basovch zesilova, kupuje spolenost Camco drum company a vrobu pesouv do Chanute v Kansasu.

Pbh vyprv, e po koupi spolenosti Kustom poslali dlnky do Oak Lawn, aby vidli, jak byly bubny vyrobeny. Oekvali, e najdou plny a vrobn postupy, ale nenali nic konkrtnho. Vzhledem k tomu, e kvalita vroby, kterou vidme z ry Oak Lawn, je velmi vysok, lze pedpokldat, e tamn dlnci velmi dobe vdli, co dlaj, jen se prost se nikdy neobtovali dlat si poznmky, kter by popisovaly vrobn procesy! Navzdory domnnkm, e soupravy Chanute jsou njakm zpsobem hor ne bubny s odznakem Oaklawn, vidme pesn tyt estivrstv korpusy Jasper (se estivrstvmi zp.prstenci) a stejnm hardwarem a tak to zstalo po celou ru Chanute. Strun eeno, jsou to zhruba stejn bubny s jinm odznakem.

Pestoe byla firma Kustom zavedenm hrem v hudebnm byznysu a mla mezinrodn distribun kanly, pekvapiv nevidme bubny z ry Chanute mimo USA. Je pravdpodobn, e vrobn srie pouhch dvou let byla pli krtk na to, aby se toto dalo vybudovat. Kustom nebyla srdcem bubenick spolenost a u po dvou letech od pevzet musela snit sv ztrty, kter vyeila prodejem spolenosti Tomu Beckmenovi, kter bubnov oddlen pesthoval do Los Angeles. Velk zmny byly pipraveny!

ra Los Angeles, Kalifornie, 1973-1977

Tom Beckmen, kter ml zkuenosti s byznysem, pemstil bubenickou spolenost Camco do jejho poslednho domova v Los Angeles. Vzkvtajc hudebn byznys i studiov scna brzy ukzaly, jak dobr je doba pro tento typ celojavorovch bicch nstroj. Nejdve byl zajitn nov zdroj korpus, pestaly se pouvat korpusy Jasper, kter nahradily nkupy u mstn spolenosti Keller shells. Korpusy byly vyrobeny podle podobnch specifikac jako pedchoz verze, tedy se 6-ti vrstvami javoru a 6-ti vrstvmi zp. prstenci. Korpusy od Kellera psob vizuln "istji" ne ty od Jaspera. Jsou velmi hladk a javor m typicky velmi plavou barvu. Vechny bubny ry Camco LA se vyznauj istm javorovm vnitkem, protoe se pestal lakovat bl interir u bubn ve flich.

Bubny Camco LA mly jet omezen vbr monost povrchov pravy. Podle katalogu byly nabzeny pouze tyi "prodn" povrchov pravy s laky a tyi typy fliovn. lon hrany pouvan v tto dob se vyznaovaly pln zaoblenm zadnm stihem, kter ve spojen s podmrenmi mulemi vytvel jet vt "tympnov" efekt. Blny bubn se voln vznej a umouj bubnm "zpvat plnm, kulatm tnem". Bubenci z LA session jako Jeff Porcaro thli k tomuto zvuku. Camco LA zavelo sv dvee nadobro v roce 1977, kdy pan Beckmen dostal nabdku stt se vedoucm americk divize korporace Roland.

Zpsob, jakm byla v tomto okamiku rozdlena aktiva spolenosti Camco, redefinoval modern bubnov prmysl. Hoshino, matesk spolenost znaky Tama, zakoupila nzev Camco a prva k jeho pouit na bubny a produkty souvisejc s bubny a vlastn tyto prva do dnench dn. Technologie pro vrob pedl Camco, mule, kovn, drky, nohy a dal spolenost Hoshino nezakoupila. Tyto aktiva zakoupil Don Lombardi z Drum Workshop a pipravil tak pdu pro vznik spolenosti DW drum Company. 

Krtce nato vyrobila firma Hoshino (Tama) nkolik bubnovch linek s pouitm jmna Camco (ty, kter ly na export do USA byly vyrobeny z americkch javorovch korpus, zatmco ty pozdj pouvaly japonsk. Elvin Jones byl prominentnm propagtorem tto znaky, ale bubny se na trhu nikdy neujaly. Rozdln zareagoval trh na pedl Camco a jejich verze tohoto pedlu zaznamenala velk komern spch.

Ironii je ovem ten fakt, e v podstat stejn pedl vyrbn firmou DW pod oznaenm DW 5000 zaznamenal na trhu jet vt spch. A prv tento spch dovolil firm DW zat uvaovat o vrob vlastn bubnov srie.

 

Nejstar bic sady DW maj stejn estivrstv plt a mnoho z nich m stejn drky na tomy a nohy basovch bubn jako Camco LA. S nejvt pravdpodobnost spotebovvali stvajc zsoby, kter zddili. Koncem 80-tch let DW peli na korpusy Keller vlastn konstrukce ptivrstv + tvrstv zpevujc prstence, zejm jim v t dob firma Keller nedovolila vrabt s jimi patentovanch korpus.

 

Camco a obecn povdom o znace.....

Camco tm pln minulo rockovou hudebn vlnu a pro svou propagaci zskalo jen malou hrstku vysoce profilovanch rockovch hr, jako byli Dennis Wilson z Beach Boys a Doug Clifford z Creedence Clearwater Revival. Tento "vpadek" v praxi znamenal, e znaka pracovala pod trochu staromdnm image a tm jist si tak zasela semena pro svj pozdj znik. Na sklonku kariry na zatku sedmdestch let v e Los Angeles se bubny Camco s novm dizajnem staly preferovanm studiovm bubnem pro mnoho lid, zejmna na zpadnm pobe USA, zde meme jmenovat pedevm bubenka slavnch TOTO Jeffa Porcara, firma vyvinula i sil podpoit export znaky a s uritm silm bubny udlaly dojem na tehdej pedstavitel evropsk scny zastoupen hri jako Dave Mattacks (Fairport Convention) a Bob Henrit (Argent, The Kinks), asi nejvtho ohlasu doshly bubny Camco v koncertnm filmu Alice Coopera Welcome To My Nightmare z roku 1975, kde hraje bubenk Pentti "Whitey" Glan, narozen ve Finsku, na soupravu Camco z ry " Los Angeles " v bl barv. Tato sada zaujala bubenickou veejnost, protoe oba basov bubny byly umstny vodorovn, jako floor tomy. Povrchov prava se stala znmou jako Alice Cooper White. 

 

Bubny Camco jsou v souasnosti nesmrn atraktivn pro sbratele i hre a dosahuj jedny z nejvych cen na trhu historickch bubn. Dokonce i nyn, desetilet po uzaven spolenosti, nkte souasn hudebnci, jako vysoce hodnocen jazzov hr Jeff Ballard, nebo britt bubenci Chris Whitten a Jeremy Stacey nadle pouvaj star sady Camco. Myslm si, e v esku, ale i na Slovensku se dn souprava Camco nenachz (a na tu mou). Jak jste si prv sami peetli, je zejm, e i "trpaslk" mohl ovlivnit bubnov prmysl zcela zsadn, bubnm zdar. Poskldal Ivo Honajzer 

a jak jim to hraje ?