| Mna K / EUR | Kok 0

Historie-Premier drums

 Letm historie - Premier Drums

Od 20-tch let minulho stolet do souasnosti

Firma Premier drums m dlouhou a hrdou historii sahajc a do roku 1922, kdy bubenk Albert Della Porta spojil sv sly s renomovanm anglickm stavitelem bubn Georgem Smithem. Spolenost byla zaloena a oteveli svou prvn tovrnu na Berwick Street v Londn. Zpotku neoznaovali sv nstroje a vyrbli nstroje pro jin spolenosti (zejmna John E. Dallas pod znakou Jedson). Firm se dailo a slila, pidal se bratr Delly Porty Freda, kter zaal pracovat jako manaer prodeje a nyn u pod znakou Premier zaali vyrbt sv vlastn bic sady sestvajc se hlavn z basovho bubnu, snare, stojan pro inely inely a nkdy pidali i woodblock a mal tom. V rozvoji hrle velkou roli i tympny, protoe byly prodvny do nmch kin, aby mohly bt pouity pro zvukov efekty. Bohuel tento trh se zavedenm mluvcch obrzk rychle poklesl, ale to nezastavilo rst spolenosti. Ve tictch letech vyrbli nejen bic, ale i klarinety, dechov nstroje a dokonce i kytaru s masivnm tlem zvanou Premier Vox, kter byla dodvna se zesilovaem.

Vroba tto plejdy novch nstroj byla umonna provozem dvou tovren, kter se nachzely v Park Royal v zpadnm Londn. Bhem tohoto obdob se objevilo mnoho prvnch podporovatel zanky Premier Drums. V t dob znm bubenck esa Ray Ellington, Max Abrams, George Fierstone a Max Bacon propagovali nstroje v katalozch Premier, kde bylo hrd deklarovno e 9 z 10 hvzd hraje Premier.

Premir drums ve 40 - 50 letech: vlen povinnosti a povlen vroba

pesto, e firma do roku 1940 vznamn prosperovala, mla druh svtov vlka obrovsk dopad na spolenost a to hned nkolika zpsoby. Tovrna v zpadnm Londn byla nacisty bombardovna. Vybombardovan sdlo firmy pro firmu znamenalo, e se museli pesthovat do t malch tovren ve Wigstonu, jin od Leicesteru v anglickm stedohoch. I pesto, e v t dob vyrbl bubny pro britskou armdu vlda nadila, aby se nov tovrny pouvaly k vrob midel a dalch soust pro radarov zazen, m se do konce vlky inn zastavila vroba hudebnho vybaven.

Povlen americk vliv vak v tto dob znamenal vrazn rozmach povlen kultury a pila doba velkch kapel, kter doshla vrcholu v 50. letech. V tomto obdob dolo i k rychlmu pokroku ve vvoji vybaven pro hudebnky. Nejvznamnj mon byla evoluce od konzolovch nebo trapovch souprav k pehlednjmu uspodn bic soupravy, tak jak ji znme dnes.

 

Produkty, jako je pedl BD, inely Zyn, chromov hardware, stojany HI HAT byly v t dob extrmn inovativn a pomohly legendrnm hrm jako Ray Ellington, Eric Delaney, Tony Crombie a Norman Burns se stt znmmi jmny v Britnii.

Kolem roku 1958 se spolenost Premier stala jednou z prvnch spolenost, kter vyrbly vlastn plastov blny. Blny Premier Everplay byly vyrbny z Melanexu a byly mechanicky zalisovny do hlinkov obrue. Od t doby pokraovali ve vrob blan, aby udreli krok s hudebnm vvojem a typy blan jako Premier Powerplay a Premier TwinSkin byly velmi dan a populrn.

Premier Drums byl v 60 -70-tch letech: Rock 'n' Roll Ambassadors a zejmna Keith Moon hrajc na Premier v mega kapele The Who. V dob beat boomu v 60. letech vyrbl Premier irokou klu bicch souprav v rznch povrchovkch a konfiguracch, proto byl nesmrn populrn a to nejen dky elegantnmu a jednoduchmu nastaven, ale tak kvli legendrnm hrm, kte je podporovali.

Premier byl v poped rock'n'rollov revoluce v Britnii. Na jejich nstroje hrli Keith Moon (The Who), Bobby Elliot (The Hollies) a dokonce i Ringo Starr (The Beatles), ale nebylo to jen v Britnii, kde byl Premier populrn, protoe mnoho americkch bubenk Be-bopu jako Art Blakely, Kenny Clarke a Philly Joe Jones se tak rozhodli hrt na svtov proslulou znaku bicch. Vznamnou novinkou t doby byl dnes legendrn snare n Premier 2000, kter byl uveden na trh v roce 1966.

Sedmdest lta pinesla dal expanzi znaky Premier a s novou tovrnou v Leicesteru byly mon dal radikln inovace jako nov korpus shell-in-a-shell, kter navrhl stavitel bubn Alan Gilby, nstroje vyroben z tchto korpus vyhovoivaly irokmu spektru nr, od klasickho jazzovho tria po stadionov rock.

Premier Rezonator

dal rozen povdom o znace pinesl nov styl, kter ml vznamn vliv na image a branding Premier. Punk rock explodoval na britskou hudebn scnu a pinesl s sebou spoustu nacionalistick hrdosti, to v praxi znamenalo, e se mnozi hudebnci rozhodli hrt na nstroje vyroben v jejich domovsk zemi a v dsledku toho se s nimi Premier siln propojil.

Paul Cook (The Sex Pistols), Rocky Rhythm (Revillos) a Rat Scabies (The Damned) byli jedni z prvnch, kte si na scn osvojili bubny Premier. Jak se nr rozovall do podnr jako New Wave a The Mods, rozil se s nmi i Premier. Clem Burke (Blondie), John Maher (The Buzzcocks), Paul Thompson (Roxy Music), Rick Buckler (The Jam) a Billy Docherty (The Undertones) hrli prominentn role v reklamch na bubny Premier. Pipojili se k zavedenm stadinovm rockerm, jako Phil Collins (Genesis) a John Coghlan (Status Quo), aby se stali tvemi spolenosti a pomhali vvoji a rstu znaky Premier na zcela nov rovni.

Premier v 80-tch letech: Inovace a zase inovace

V 80-tch letech 20. stolet Premier skuten t ze svho obrovskho dosahu do vemonch hudebnch nr t doby. Carl Palmer (Asia), Charlie Morgan (Elton John) a John Keeble (Spandau Ballet)jsou jen nkte z novch tv reprezentujc Premier. Pro Premier to bylo neuviteln produktivn obdob, pokud jde o bubnov inovace, vytveli soupravy pro bubenky kadho myslitelnho stylu bez ohledu na to, jak jste byl bubenk, soupravy Premier Elite, Resonator, Soundwave a Club vae kvality rozhodn pokryly. Byly tak rozeny hardwarov ady, aby splovaly poadavky modernch styl hran. Hardwarov ada "Lokfast" zstala pro jazzov bubenky standardem, nov ada Trilock a pedl basovho bubnu 252 (kter pouval kompresn pruinu podobnou Trick Pro 1-V ) nabdl robustnj a odolnj variantu pro rockov hre.

Osmdest lta byla tak obdobm revoluce pro bubnovn amatrskch hr, kterm Premier uvedl na trh cenov vhodn soupravy ad APK a XPK. Toto vybaven bylo pro bnho spotebitele mnohem dostupnj, ale neobtovala se zaveden kvality bicch Premier.

Tato dekda pinesla elektronickou hudbu, kter se dostala do poped nap mnoha rznmi nry, proto se pouit elektronickch bicch sad a pad stalo docela bnm a pro Premier to znamenalo vytvoen elektronick sady Premier PowerPack.

I pesto, e se znaka Premier nadle objevovala mezi tmi nejvznamjmi a byla nositelkou ady inovac, dostihly ji finann pote. V roce 1984 byla na firmu uvalena nucen sprva a spolenost byla zachrnna konsorciem vedenm Skotskou krlovskou bankou. V roce 1987 se Premier spojil s Yamahou na dobu pti let, toto spojen trvalo a do roku 1992, kldy se firma z tohoto spojen vykoupila.

Premier Drums v 90-tch letech a po roce 2000

V 90-tch letech se zrodily dv mimodn populrn nov ady bicch souprav - Premier Signia a Genista. Sady Signia jsou znm svm nzkm a teplm zvukem, dky tenkm javorovm korpusm s masivnmi zpevujcmi prstenci, ada Premier Genista produkuje jasnj a vraznj tn z bezovch mul bez prsten. Tyto soupravy se ukzaly jako nadasov a jsou dan dodnes.

V roce 1997 oslavovala znaka Premier 75 vro vzniku a pipravila speciln bic soupravy, ktermi poctila nkter z nejvtch britskch bubenk sv doby, tvemi firmy v 90 tch letech byli Nicko McBrain (Iron Maiden) a Philip Selway (Radiohead) a v USA pak plul pod vlajkou Premier Brad Bradk (Rage Against The Machine).

S novm tiscilet pila asi nejvt modernizace bubnovch produkt Premier od 80-tch let. Sriemi Modern Classic, Cabria a Artist pinesly dostupnost a spolehliv vkon. Mezi reprezentanty znaky se obkevili dal vznamn hri t doby jako Donovan Hepburn (Take That), Chris Sharrock (Oasis + Robbie Williams), Steve Barney (Annie Lennox) a Matt Helders (Arctic Monkeys)

Premier v souhrnu zajist ovlivnil dosavadn vvoj a inovace v modernizac bic soupravy, jen namtko pipomeme prbn mule, kdy se napt ladicch roub rozlo rovnomrn na korpus, Premier je je rozhodn jednm z hlavnch vvoj modern HI HAT, stejn jako trojnoh bubenick stolika se sedlovm sedkem a mnoho dalch drobnost, kter postupem asu modernizovaly bic soupravu. Od skromnch bezejmennch zatk spoluprci mezi bubenkem a stavitelem bicch se Premier propracoval v jednu z nejznmjch perkusnch spolenost na svt. Navzdory historii s finannmi obtnmi obdobmi se zd bt jist, e tato kombinace tradice a pokroku bude i nadle slouit bubnovmu prmyslu po mnoho dalch let. Poskldal Ivo Honajzer

Vyrbn srie: APK/XPK series, Elite Series (1970s),Resonator Series, Soundwave Series (1970s & 1980s), Black Shadow (uniktn bubny ze serie Resontor ve speciln lakovan povrchov prav), Projector Series, Signia Series, Signia Marquis Series, Genista (v 90-tch letech jen bza), Gen X (4ply maple/2ply birch), Artist Series, Series Elite (Maple/Birch/Gen-X Hybrid), One series drums jedinen soupravy pojmenovan po britskch mstech a zajmavch mstech), Modern Classic drums, Club (pokraovn ady Olympic z r.1979), Olympic by Premier (1937-1979, 1991-do souasnosti),Royale

Snare bubnky: 2000 Snare, Royal Ace Snare, Carmine Appice Signature Snare, Project One Snare, 2003 Snare, 2005 Snare, Heavy Rock Nine 14x9", Brass Snare, Modern Classic Snares, XC Series (soust vron sad k 90 ti rokm firmy), B.E.A.S.T. Snare