| Mna K / EUR | Kok 0

Historie-Yamaha drums

Letm historie bubn Yamaha

Akoli byla znaka Yamaha zaloena u v roce 1887, vyrb bubny teprve od roku 1967. Od tohoto roku byly bic nstroje pod touto znakou vyrbn run, v relativn mal dln, v Hamamatsu.


Vize jednoho mue

Yamaha byla pvodn zaloena jako spolenost hudebnch nstroj japonskm hodinem jmnem Torakusa Yamaha, kter il v letech 1851 a 1916. Jednoho dne byl podn, aby opravil penosn rkosov varhany. Zjistil, e mu tato prce pinesla nesmrn vzruen a ihned se pustil do vroby vlastnho nstroje. To bylo v roce 1887, kdy se narodila jeho spolenost. Postupn vidl potencil pro vrobu zpadnch hudebnch nstroj v Japonsku. O dva roky pozdji zaloil v Hamamatsu spolenost vyrbjc varhany Yamaha. Firma se rozrstala a tak se v roce 1897 stala firmou s nzvem Nippon Gakki Co Ltd. Na pelomu stolet u mla Yamaha prvn vzpmen klavr a o nkolik let pozdji v roce 1902 prvn kdlo, kter u vypadalo velmi podobn jako dnen klavry. Klvesov nstroje od t doby zstaly zkladnm pilem spolenosti a dnes klavry Yamaha zdob koncertn sly, jazzov kluby, studia a domcnosti po celm svt.

Prvn bic soupravy

V polovin edestch let minulho stolet, kdy nabrala slu kulturn revoluce a kvtinov dti braly tokem veker kulturn vyit, se Yamaha rozhodla zamit na komern trhy s rozvjejcm se modernm ivotnm stylem. Ponaje dechovmi nstroji, kter zaala vyrbt v roce 1965 a zaloenm Yamaha Music Foundation v nsledujcm roce, kter expandovalo do Evropy s Yamaha Europe GMBH sdlcm v tehdejm zpadnm Nmecku. Yamaha se tak stala dobe znmou a uznvanou znakou jet pedtm, ne v roce 1967 zaala pracovat na svch prvnch bicch nstrojch.

Prvn soupravy byly vyrobeny v japonskm Hamamatsu. Stejn jako se dnes mnohdy dvme pes prsty na oznaen "Made In China", ned se ci, e by na tom v 60-tch letech bylo oznaen Made in Japan o mnoho lpe. Je dnes tk si to pedstavit, ale v kadm ppad se toto vnmn mlo rychle a dramaticky zmnit. U v dob rannch snah o vrobu prvnch souprav se Yamaha inspirovala v bohat historii japonskch deva, kte pouvali po dlouh roky metodu diagonlnch spoj. Tento systm spojovn devin m v Japonsku svou historickou tradici znmou jako "kachikomi" a pevnost takto slepen struktury deva je natolik vysok, e japont tvrci bubn nepotebovali zpevovat sv pomrn tenk korpusy zpevujcmi prstenci.

K systmu diagonlnho spoje pidali vzduchov systm pro lisovn jednotlivch vrstev korpusu a cel tento proces, kter je dnes veobecn uznvn, se jmenuje "Air Seal System technology". Metoda vzduchovho tvarovn staluje devn vrstvy (dh) ve vlcov form vzduchovm vakem - airbagem, kter pod velkm tlakem vloen deviny slisuje. Tento tlak psob zcela rovnomrn a v kadm mst formy stejn. Jeho vsledkem je dokonal kruhov tvar. Mimoto ezn diagonlnch spoj stdajcch se vrstev znamen, e kdy jsou vrstvy zasunuty do pipravovan formy, mohou bt zatlaeny dol, dokud nejsou vy absolutn tsn, m se zabrn mezerm, kter se snadno vyskytuj v tradinch svislch a rovnch vech, kde se jednotliv vrstvy nemus vdy precizn sejt a vznikaj tak mezery.

Yamaha pokraovala ve vvoji svch souprav, kter byly oznaeny psmey YD (Yamaha drums) - startovac set YD 3000, budget set YD 5000 a v t dob nejvym modelem byly YD 7000, vechny byly povrchov upraveny zbalem z PVC flie.

Ubhaly roky a tvrci bubn pod znakou Yamaha nabvali zkuenost. Ale a v roce 1975 piel frontln tok na pikov bubenick trh - tehdy byla pedstavena serie YD 9000. lo o prvn bubny kompletn vyroben z bzy, byly pouity celoodpruen, vysokonaptov odlvan mule a byl pouit dnes u klasick Yamaha hardware. Jak as ukzal, toto byla a stle je mocn trojka.

Bza poouit na stavbu bubn YD 9000 byla irokolist domorod odrda Hokkaido, kterou dve Yamaha pouvala pi vrob klavru. Basov bubny byly osmivrstv, zatmco tomy byly estivrstv a lon hrany byly frzovny na 60. K tomu opt velmi kvalitn a precizn nanesen tzv. klavrn lak a nstroj, kter peil do dnench dob na pednch pozicch byl na svt. Teprve asem si serie YD 9000 vydobyla pzvisko Recording Custom.

V roce 1977 se Yamaha rozhodla rozit vrobu a zajistit tak zvenou poptvku otevenm zvodu na Tchaj-wanu. Tam byla postavena jin verze YD 9000 s nzvem YD9000D, kter postrdala prbn mule, dvodem byl napjat rozpoet Yamahy, kter neumonil nkup forem pro tchajwanskou tovrnu. Msto toho vyrobili jen koncovky prbnch mul ve stejnm tvaru, i kdy dnes nm unik pointa tohoto kroku jist je, e to byla dobe vypadajc souprava, kter m dnes hodnotu, protoe jich nebylo vyrobeno mnoho a jsou tud vzcn. Tchaj-wansk operace trvala ti roky, pot pebytenou produkn zt pevzal zvod (Sakae) v Japonsku.

Steve Gadd je jist umlec, kter je znm naprost vtin pznivc bubnovn. Osobn se podlel se na na spchu YD 9000, zejmna na detailech designu a jeho signovan sada Black Piano Lacquered se stala nejdanjm a nejkoprovanjm bubnovm setem v 80. letech minulho stolet.

V roce 1982 Yamaha investovala do novch forem pro vysokonapov mule, kter u nebyly vybaveny pruinami jejich drnen bylo pi nahrvn slyet. Tyto mule byly prost tich. Brzy kad chtl sadu 9000 a informace o tom, e jsou to modern, skvle znjc bubny do studia, zskala univerzln povdom. Psmeno R v nzvu YD9000R vedlo bubenky k odkazovn na srii Recording, i kdy to Yamaha oficiln schvlila a v roce 1985. Od t doby bubenci tyto soupravy oznauj voln jako soupravy Yamaha 9000 nebo Recording Custom.

Spolu s propagadc "Recording Custom" se objevil skvl, ale rozhodn ne zcela ist marketingov trik, kter pedstavoval soupravu Recording Custom zpsobem, e jste nabyli pesvdeni, e bza je nahrvac devo. Ovem velkou ironi je ten fakt, e vechny ty skvl americk a britsk nahrvky, kter jsme uctvali, byly nahrvny pevn na mahagonov (Ludwig a Slingerland) nebo javorov (Gretsch a Rogers) bubny.

V t dob a v podstat to trv a do dnench dn, je zvuk bzy vnmn jako vce soustedn a dern proti javoru, kter je vnmn jako tnov jasn a mahagon, je vnmn jako tnov naopak tmav. Jde pedevm o to, e do doby nstupu marketingovch nstroj bubenky v podstat vbec nezajmalo, z jakho deva je nstroj vyroben. Tm, e byla bza oznaena, jako "nahrvac" devo se vechno zmnilo a od t doby je bubenkovo povdom lkno i mateno marketingovmi specialisty vech znaek.


V roce 1987 oslavila Yamaha 100 let trvn znaky. Nzev spolenosti byl zmnn na Yamaha Corporation a bylo rozhodnuto rozit nabdku o evropsk trh a souasn snit nklady na dopravu. Aby toho doshli, Yamaha udlala okov krok koup britsk bubenick spolenosti Premier a masivnmi investicemi do tovrny v Leicestershire v podstat zachrnila tuto znaku ped padkem. Yamaha pinesla do Anglie sv modern mule, korpusy s diagonln vy, vykolila pracovn slu a pustila se do vroby bubn Yamaha po boku Premier. Prvn britsk Yamahy se objevily v roce 1989, ponaje levnj adou Power V a jakmile se vroba rozjela v odpovdajc kvalit, rozhodli se vyrbt pro evropsk trch i tehdej vlajkovou lo Recording Custom. Pozdji pila na adu serie Rock Tour Custom (bza/mahagon) a bubny byly dodvny do kontinentln Evropy, hlavn do Francie a Nmecka. Prodeje vak nebyly tak velk, jak se oekvalo a v roce 1992 Yamaha prodala Premier zpt. Roky Yamahy byly bezpochyby pozitivn zchrannou lini pro Premier, kter se tak znovu objevila, jako revitalizovan, modern bubnov spolenost.

Trhy a mda se zkonit pravideln mn a Recording Custom v 90. letech ztratily svou pozici slo jedna. Tam, kde byla v 80. letech 20. stolet bza in, pevzal v 90. letech javor. Yamaha pela na Maple Custom, jasnj a otevenj zvuk, kter vyhovoval vyvjejcm se trendm. Vylepen rezonance bylo axiomem (axiom je tvrzen, kter se pedem povauje za platn a proto nen nutn jej dokazovat) a bylo doprovzeno pechodem na mal knoflkov mule. Dlm krokem ke zven rezonance byl systm odizolovanho zaven tom. Tento trend slil u od druh poloviny 80-tch let a tak musela kad bubnov spolenost vymyslet njak systm, kterm mohla deklarovat zvenou rove poadovanho. een firmy Yamaha dostalo jmno Yamaha Enhanced Sustain System (YESS) a jeho funknost byla podpoena vzkumem akustick laboratoe.

 

Serie Recording Custom nadle pitahovala zkaznky, ale jejich prodejnost se zmenovala, zjem byl udrovn prostednictvm pleitostnch specilnch vydn.

Ve druh polovin 90-tch le prochzel hudebn svt dal velkou zmnou. Vtina nstrojovch spolenost - jak zpadnch, tak vchodnch - pesunula sten, nebo i kompletn svj vrobn program do ny. V roce 1997 Yamaha zaloila novou tovrnu v Hangzhou, asi 200 km jihozpadn od anghaje. Toto zazen zaalo s vrobou dechovch nstroj a pochodovch perkus. Vlajkov lo YRC byla stle vyrbna v Japonsku. Yamaha pokraovala v inovacch, kdy se serii Abslolute, kter ve stejnm designu nabzela bubny vyroben z bzy, javoru a buku (1998). V roce 2000 nsledovaly dubov bubny OAK serie a Recording Custom nadle strdal.

V roce 2008 spolenost Yamaha zaloila v blzkosti svho sdla v japonskm Hamamatsu tovrnu na vrobu zakzkovch nstroj, brzy na to vytvoila prkopnickou adu Phoenix PHX s hybridnm korpusem a potvrdila tak svj tvr potencil ve vzkumu a vvoji akustickch bicch.

Mezitm se Yamaha blila k dob, kdy bude z Japonska do ny transportovna pikov vroba bubn. Stalo se tak v jnu 2010, kdy byla otevena modern a vyspl tovrna na bubny v Hangzhou Xiaoshan Yamaha, kter pedstavuje investici ve vi 10 milion dolar. Vechny profesionln produktov ady byly ukoneny a v roce 2011 byla v Xiaoshan zahjena vroba novch pikovch bubnovch seri (mimo PHX, kter se nadle vyrb v Japonsku). Ob "dlny" jsou i pes vzdlenost, kter je dl napojeny na stejn materilov centrum a maj spolen vzkum a vvoj. Podobn jaku ve Velk Britnii u firmy Premier, nechala Yamaha sv technologick zazen, pedevm vzduchov lisy na korpusy v tovrn v Osace, kde pokraovaly vroba pikovch bubn pod jmnem Sakae. Tato skutenost logicky vyvolala en nejrznjch povst a firm Yamaha nezbylo, ne skousnout ret a znovu dobt sv minul vsostn postaven kvalitou svch novch produkt, nicmn obecn povdom ije svm ivotem, kter pro mnoh znamen, e pesun do ny nebyl jen krokem ke snen nklad. Yamaha by si velmi pla, aby jej zkaznci nevnmali jejich nstroje jako Made in Japan, nebo Made in China, ale jako Made in Yamaha .

Yamaha jako spolenost s obrovskou tradici hled do budoucnosti a sna se bt nadle inovativn. Prv tyto vlastnosti ji pivedly k obrovskmu spchu serie Recording Custom, kter se zcela po prvu stal sbratelskou ikonou a zjem o tyto nstroje neutich ani v dnen dob. Vznamn investice do Xiaoshanu ukazuj odhodln spolenosti v tomto duchu pokraovat. Vsledkem jsou zatm ti serie, kter zajiuj ti aspekty poteb bubenka. Nejprve dolo k aktualizaci Oak Custom na Live Custom a poslze na Live Custom Hybrid OAK, kter je vyrobena ze silnjch dubovch korpus a pin siln a tepl zvuk. Nsledovala v roce 2014 uveden serie Absolute Hybrid Maple, kter pinesl nov hkov mule a nejnovj variantu drku tom tomu YESS-III. Tet, zatm posledn uvedenou serii jsou nov Recording Custom, kter byly a jsou stle silnou znakou a pat jednoznan k tomu nejlepmu, co kdy Yamaha uvedla na trh. Pipravovan "facelift" ovem nebyl zcela jednoduch, bylo zapoteb nahradit nedostupnou Hokaido bzu odpovdajcm materilem. Parametrm odpovd severoamerick bza, kter byla nakoupena u v roce 2012. fov projektu Nori Ishimatu a Ziggy Okamota logicky znovu pizvali do tmu Steva Gadda, kter byl letitm pznicem tto serie a jeho sudek a ui byly devizou, kterou nemohli pominout. V roce 2013 dolo k prvn spolen schzce, kter mla za cl vylepit nov nstroj dle poznatk mistra Gadda. Jak je znmo Steve Gadd byl vdy spokojen s tomy, nicmn basov buben dle jeho nzoru potebuje vt hloubku a kulatost (sm hraje na javorov basov buben ve svm signovanm setu). V jeho programu bylo i pn, aby kovov bubnky byly stejn jednoduch a pizpsobiv jako legenda od Ludwiga Supra Phonics, na kter hrl dlouh roky. V noru 2014 byla v Tokiu pipravena druh sada vzorkovch bubn z hlinku, mosazi a nerezov oceli k vyhodnocen. Pot v srpnu 2014 probhlo v New Yorku druh hodnocen zahrnujc i vzorky basovch bubn vyrobench z esti, osmi a 10-ti vrstvch korpus s rznmi lonmi hranami a rznou vhou mul.Tet hodnotc zasedn se konalo v ervenci 2015 na Stevov domovsk zkladn ve Phoenixu v Arizon. Vsledkem byl basov buben vyroben z nejtenho, estivrstvho korpusu, pi zmn hlu lonch hran z 45 na 30 , vsledn bubny mly silnj, zaoblen basov tn se irm dynamickm rozsahem. Steve tak poadoval nov zvedk pro 20" basov buben, kter umouje dopad do stedu blny, co mu dv tm stejn pocit jako pi hran na 22" buben. Mal tomy budou vybaveny klasickmi drky YESS, tedy stejn jako tomy za poslednch 20 let. Nejedn se o nejnovj drky YESS III. pouvan na Absolute Hybrid Maple. Dvodem je to, e nechceme pli vylepovat sustain, ale zachovat such a soustedn zvuk s rychlejm rozpadem, co je trval charakter ady 9000.

 

 

 

Stejn jako vechny svtov bubnov spolenosti, spolh Yamaha na nestl chut a mdy bubenickho svta. Je vak jist, e dky psobiv nsk megatovrn, kterou podporuje japonsk vzkumn laborato, k tomu bezkonkurenn zkuenosti a znalosti v mnoha oblastech produkce hudebnch nstroj, bude Yamaha nadle pokraovat v hledn progresivnch een vroby bubn a nabzet produkty, kter pot bubenky na dal destky let. Poskldal Ivo Honajzer