| Mna K / EUR | Kok 0

Bubenick festival

1. esko - Slovensk bubenick festival se konal 28.10.2011, bhem uplynulch let se tak trochu stl mou 13-tou komnatou. Docela obyejn, lidsky m tve, e existuj lid, kte vm ukradnou co se d a jet to dokou vydvat za vlastn. Nemm dn zmr nic mediln hrotit, vyuvm jen monosti vlastnch webovch strnek, abych pro sebe jednou pro vdy ty dvee zavel.

Nkdy na jae roku 2011 mi zavolal mlad mu jmnem Vojtch Sedlek, zda bych mu u nich v klubu, kde je erstvm dramaturgem nepomohl zorganizovat bubenick veletrh, ekl jsem mu, e to nen dobr npad a pokud bych ml zjem do neho jt, pak by to byl teba bubenick festival. Mladmu mui se mj npad asi zalbil, protoe souhlasil a hned nabdl prostory M-klubu ve Vysokm Mt jako vhodn k jeho uspodn. Pi nejbli pleitosti, kdy jsem jel do Prahy jsem se kuten ve VM stavil a prohldl si prostory M-klubu (viz.fotky z tto prohldky). V t dob jsem u ml v hlav kostru festivalu a dva sly na jednom pate se mi prost lbily. Ml jsem sice v t dob pedstavu, e Brno a okol je vhodnj lokalitou pro setkn bubenick komunity ale znte to, nemohl jsem v tom ase tuit, zda se mi vbec poda sv npady realizovat a tak jsem na tuto nabdku kvl. S p.Sedlkem jsem se dohodli na tom, e on zajist mstn organizaci, ppravu sl a ozvuen. A co j ?

J se spolen s kluky v Drumcenter.cz pustil do prce, pracovali jsme velmi intenzivn na programu, na grafice, na tvorb webu, vstupenkch, propagaci, ale nejvt dl prce byl v realizaci npadu, kter ml ve zajistit tak, aby festival mohl vbec vzniknout a fungovat - najt a zajistit prestin uinkujc, zajistit aby byl festival ekonomicky sobstan a samozejm pithnout divky. Zaal koloto telefont, e mail, vysvtlovn, pesvdovn atd. atd. na konci tto prce byl vsledek, kdy jsme mli pslib tm vech vznamnch firem z oblasti bubenickho prmyslu, tak i slibn jmna uinkujcch. Mimo bnch organizanch detail, kter jsme eili za pochodu zstal jeden velk otaznk, nkdo to pece mus moderovat a tak jsem zaal hledat, prvnm oslovenm byl Jirka Krht, pedagog, modertor a bubenk z Ostravy, na toho jsem docela szel, o to bylo h, kdy mi tento "keft" nevzal. Kdo bude dal, koho oslovme, padaly dal jmna jako Dalibor Gondk nebo Lubo Hnt, ale pak m napadl Martin Vajgl, kterho jsem znal z workshop u ns v DC a prost jsem mu zavolal, trochu se kroutil, ale nakonec jako sprvn profesionl po pslibu mrnho honore pikvl. Vzhledem k tomu, e se jednalo o opravdu prvn ronk, neho zcela novho, lmal jsem si hlavu jak zajistit, aby lidi pisli a mli motivaci tento prvn ronk navtvit, napadla m monost slosovat vstupenky o hodnotn ceny dodan sponzory, no a bylo to. Pak piel ten den v M-klubu bylo ve pipraveno a akce probhla, mla spch a j ml opravdu pmnou a velkou radost, pitom mi u v hlav zaal v dli svtit druh ronk, kter jsem naplnoval na rok 2013, kdy jsem rozhodn chtl zachovat esko - Slovensk potencil, pizvat ke spoluprci bubenick kolstv z obou republik a mnoh dal plny......

V roce 2012 se ozval pan Sedlek, e uspodv 2. ronk festivalu, s tm jsem nesouhlasil, protoe jsem dodnes pesvden o tom, e takto mal zem jako je esk republika neme v dlouhodobm mtku zajistit odpovdajc umleckou rove pro kad ronk, on vak obeslal vechy spolupracujc firmy s tm, e "podme" dal ronk, jak jsem pozdji zjistil tm nikdo ze spolupodajcch firem 2.ronku nevdl, e Drumcenter.cz jako autor 1. ronku a morln vlastnk kow how ji nen asten. Brnil jsem se, nechal jsem 2.ronk probhnout, a nedlm zbyten rozruch a dopisem informoval zizovatele M-klubu msto Vysok Mto o tto skutenosti, ale odpov tehdejho pedstavitele msta byla natolik uboh, e jsem to prost vzdal a nad vm mvl rukou. Tyto dky pu proto, e mi jednodue vad, e jsem byl tmto zpsobem podveden a okraden. Vte, e nen pjemn dvat se na to, jak je vae prce pouvna lovkem, kter bez skrupul ukradl ve, co se okradnout dalo. (* ve, co jsem napsal mohu taky dokzat a to jak svdectvm koleg, kte na to se mnou pracovali, tak dokumenty, kter mm ve svm potai) v Opav dne 15.12. 2015, Ivo Honajzer