| Mna K / EUR | Kok 0

Kupujeme bubny.

  ke staen

Prof.Sound's Drum Tuning Bible

autor: J. Scott Johnson byl mou hlavn inspirac pro volnou interpretaci jeho mylenek na tma:

Kupujeme bic soupravu. Jak dobe koupit bic soupravu ?

Zkladnm problm pi vytven tohoto kodexu je uvdomit si, e na svt je mnoho pikovch vrobc bicch souprav. V podstat kad z ns u m v podvdom zafixovanho vrobce, ktermu je ble naklonn a od toho u je jenom krek k urit zaujatosti k vrobci druhmu.

Nejlep cestou jak si vybrat dobrou soupravu je opravdu jt a vyzkouet ve co se vyzkouet d. V praxi to ovem neznamen, e muste vltnout do keftu s bubnama a podn to tam rozpardit, obvykle sta ist hlava, ist ui a dobe poslouchat. Sta 2 x 3 x 5 x bouchnout do bubnu a mohlo by vm bt kdy ne jasno, tak jasnji.

Velkm problmem bv, to co jsem uvedl ji v prvnm odstavci - dokzat poddit krsu soupravy zvukovm proitku a dokzat potlait neobjektivn nklonnost k oblben znace, ale z vlastn zkuenosti vm, e je to velmi tk. Po tch prvnch rnch by vm ml napomoci vlastn mozek a to pedevm vyhodnocenm informace zda se mi ten tn lbil, nebo ne, ale pozor, je to informace dleit, ale zrove podzen informacm dalm, kter si dle vysvtlme.

Obchod, drumcenter a pod.:mjte na mysli, e pokud jsou v obchod sklenn vpln, nebo podlaha z dlaby, bud zvuk soupravy ostej, s vtm dozvukem, naopak v prosted zatlumenm koberci a zvsy se bude souprava chovat utlumenji a jej dozvuk bude o poznn men. Dalm dleitm upozornnm je fakt, e dojdete-li do specializovanho obchodu, stane se vm, e bude v mstnosti souprav vce a tam prost nedokete ovlivnit fakt, e se budou jednotliv bubny ovlivovat. Pi deru se budou rozeznvat a tm rovn utlumovat vlastn rezonanci zkouenho bubnu, zejmna slyiteln to je u basovch frekvenc. Muste prost pinutit svou mysl k soustedn se na konkrtn tn, kter vm prost pod rukama vznik a uvit sv rozumu.

Zvuk: pokud dorazte do obchodu, kde jsou vm schopni nabdnout vce souprav, zvate nejdve vizuln co si vlastn mete vyzkouet a pamatujte na tyto zkonitosti - pokud budou bubny v rohu mstnosti, bude zvuk rezonann blny vce zatlumen, co zpsob bytek vek a pinese zvraznn nich sted a bas, naopak je-li souprava umstna ve volnm prostoru, plat pesn opak, tedy zvraznn vych sted a vek na kor bas. Zkontrolujte si jakmi blnami je souprava osazena, na zklad tto znalosti dokete lpe identifikovat, jak zvuk se vm ze soupravy poda vyloudit. (ml by jste dokzat identifikovat zda jsou jednovrstv/dvouvrstv, ir nebo pskovan, v dobrm stavu nebo vytluen) Pamatujte " blny + okoln vlivy (akustick prostor, ve kterm se souprava nachz) maj zcela zsadn vliv na zvuk! " Dalm veledleitm aspektem je ladn, ve vtin obchod nebvaj bubny naladn, proto je dleit dokzat si naladit alespo jeden tom - lty praxe jsem vypozoroval, e by jm ml bt tom 12", k nmu je vhodn pidat velk buben a oba ji doladn zkouet ve dvojici. Tm se vm ir vbr zjednodu a pokrote rychleji a snadnji do uho vbru. Mal bubnek -snare drum je samostatn kapitola a j bych nedoporuoval jeho zkouen bhem hledn vhodn soupravy. Vezmte si jej stranou (pokuste se zajistit vypnut pruin ostatnch ptomnch bubnk) ustavte si jej do sv oblben polohy a za pomoci ji donesench paliek (jo,j vm to kal u na zatku, e je teba vzt si je s sebou) a zkouejte jej, jako by jste byli u sv soupravy, na kterou jste prost zvykl.

Vce souprav ke zkouen: te u vme co a jak z pohledu a akustiky a ladn a postupujme k dalm krokm, pedn nebouchejte do soupravy vce, ne je zdrvo, dn rny na inely, pamatujte obecn, e se ucho rychle v nkolika minutch unav a pestane bt dobrm rdcem. Pr der a odchod k dal souprav a pedn opt tak jako u inel vit svmu instinktu a vlastnm um, kter jsou orgnem zdokonalujcm se na lovku lidskm ji po mnoho milin let a tak toho vd vce, ne si myslme. Jen si prost pamatujte to co se vm na tto souprav lbilo a co se vm taky nelbilo.

Snate se nevnmat cenu, devo, vrobce a teba i povrchovou pravu: chpu, e u vm mnoho k sledovn nezbv, ale je poteba zdraznit, e rozpoet ete a nakonec. Nejdve muste mt jasno v tom co se vm lb a teprve potom je teba hledat takovou soupravu, kter odpovd zvukov i cenov kategorii, kterou si mete dovolit.

Prodava, obchodnk: pi nvtv vmi zvolenho obchodu oznamte obsluze, e uvaujete o koupi nov bic soupravy, dobr a zkuen obchodnk by se vs ml poptat na vai pedstavu o souprav, o kter jste ji urit dlouho pemlel. Bute zdvoil a odpovzte jak jenom nejlpe dokete popsat to co mte na mysli a snate se najt zpsob, jak prodavai vysvtlit, e momentln jeho rady nepotebujete, vysvtlete mu jen, e potebujete zjistit jak soupravy jsou momentln skladem a e by jste rdi vnovali njak as odzkouen vc, kter vs zajmaj. Nezvldnete-li tuto hru, me se stt, e vs bude prodava povaovat za mladka. kter piel pomachrovat a to nen nejlep situace. Navc to tak vypad, e oni v obchodech vbec nestoj o va tce nabyt vdomosti a to je v nkterch ppadech urit na kodu, ale nememe taky paualn strkat obchodnky do stejnho pytle. Dobr prodava by ml odhadnout v zjem (podpoen palikami a ladcm klem v kapse) a ml by svou profesionalitou dokzat, e je schopen vyhovt vaim pedstavm a poadavkm.

Rozhodn si nejdve pette Bibli o ladn: je to sice mnostv teoretickch informac o ladn a konstrukci bubnu, ale v zvru vm velmi usnadn v vbr a aby toho nebylo mlo, pette si taky lnek Devo na vrobu bubn.

A aby toho nebylo mlo: kdy se vm poda nastudovat vechny ty rzn blny, prmry bubn, umstn a ve co dle ovlivuje zvuk bubn urit jste u pochopili, e nebude a nen jednoduch srovnvat to co vlastn srovnateln ani dost dobe nen. Vae vdomosti by u mly bt na rovni, kdy jste schopni rozliit to mnostv ovlivujcch faktor jste schopni posoudit, zda se nap. vmnou blan posunete k vysnnmu zvuku. Jednou z dalch monost, je vzt nkolik nap. ji zmiovanch 12" tom, dt je do stejnho prostoru a umstn, sladit jejich vku ladn a srovnvat, je tm jist, e v tomto stdiu u nebudete ve he sm, mon se k vm pid i prodava a mete tak tento test ohodnotit z obou stran, ze strany hre i posluchae. Kdy tohle vechno zopakujete i s bubnkem a velkm bubnem, jsem si tm jist, e reakce vaeho mozku na sebe nenech dlouho ekat a odpov vm na otzku co se vm lb a co ne.

Hardware: dal st soupravy je hardware - stojany, pedly atd. co se tk vlastn rezonance korpus, bv dne tento problm vyeen tm, e vtina i levnch souprav je u dnes vybavena njakm uchycenm za rfek, rouby a pod. (viz.odstavec v lnku Devo....) vt pozornost vnujte nastavovacm monostem veho, co se nastavovat d, tto vd se k ergonomika a jej nplni je vysvtlit vm to, e kad lovk m odlinou stavbu tla a tm i jin nroky na postaven a ustaven soupravy (ale nen to vda o nastaven soupravy bicch nstroj), v kadm ppad by ustaven va soupravy mlo co nejvce vyhovovat vaim potebm a fyzickm monostem. Pr pklad, je teba hrt bubny na sted, tak by jste mli na vechny pohodln doshnout, pitom hel paliky k bln by neml bt pli velk, protoe dopad paliky nebude razantn a v zvuk bude "tenk", pli mal hel naklonn vm zase zpsob astou kolizi s rfkem, co nen u tom zrovna doucm jevem, naopak u snare by ml bt rozdl minimln pro zdrnou realizaci rhim-shotu. Pedl basovho bubnu by ml mt zkladn nastavovac monosti a pokud mono, ml by bt komfortn. Batter - palice by mla bt z konzistetnho materilu a mla by dopadat do stedu bubnu. Mimochodem, m rez.blna velkho bubnu otvor ? Je buben zatlumen ? Zsadn nevte velkmu bubnu, do kterho mete udeit pouze rukou, trvejte na zkouen pedlem.

Stojany, zde je nepebern mnostv variant a monost a tak se omezm jen na doporuen kontroly nastaven, stability, kontrolu funkce mechaniky napnn pruin malho bubnku. Co se tk povrchov pravy, kvality laku, i estetiky a kvality mul, je teba si srovnat mylenky a nechat to v kategorii zda se s tm d t.

A budeme platit ?: u je na ase, ve jsem se dozvdli, bubnky si roztdili a zatdili, nezlkal ns ani poutav lak, ani tpytiv sparkle, zapomli jsme i na svou tolik milovanou znaku, 100 x jsme ladili s bibl, 50 x etli ve o dev a 30 x ve o tom jak tu soupravu koupit a vsledek ? Gul v hlav ? Ne naopak, jste u dosti blzko tomu emu se k "moje vysnn sada ", nebojte se, d se s spchem pedpokldat, e snad nejsou mezi nmi vjimky, kter by z toho pemlen, tdn a ladn nebolela hlava. Je teba poloit si zvren otzky: jsem schopen na zklad svch znalost nabytch dosavadn prax srovnvat a vyhodnotit vechny ty rozdly v blnch, konstrukcch, devinch atd. svm vlastnm uchem, svm vlastnm sudkem ? To je Hamletovsk otzka, na kterou zcela pochopiteln neznm odpov.

Nkup: je-li pro vs rozhodujcm kritriem cena soupravy, zvate monost koup jen nkolika bubn, vsledek je v podstat kladn, men poet vs donut myslet kreativn a teba tak dokete vymyslet to, co by se vm na velkou soupravu jednodue nepodailo. ( taky se to lpe vejde do auta, m to mn eleza atd.) Paklie tohle nen cesta pro vs, dejte pednost kvalitnjm korpusm a omezte se teba v oblasti hardware, to lze kdykoliv doplnit, vymnit, nevztahuje se na nj uniformita znaky. Dal monost je koup na spltky, tak ale prost peplcm a musm si urit priority, tak to v ivot chod, spoen je asi nejlep volbou, ale ta doba, ne lovek dok, no koda mluvit, dal dobrou variantou jsou star - ohran bubny, je teba se porozhldnout, projet inzerci i obchody a myslm, e i tady je ance dobe nakoupit.

Zvrem, rd bych vm ekl, e j sm v tomto procesu nejsem vjimkou, kdy to na mn pjde a zanu hledat nov nstroj, drm se v podstat toho, co jsem se vm snail v uvedench vtch vysvtlit, objedu pr obchod a hledm, za ty lta zkuenosti vm, e se prost daj objevit nstroje vbornch kvalit i pesto, e nepat do nejvych td a naopak, kolik zvukov patnch souprav najdeme ve vych tdch, kde i pes skvlou konstrukci nstroj nehraje. Vbec tm nechci tvrdit, e drah bubny jsou patn, ale to nakonec brzy poznte sami.

zpracoval: Ivo Honajzer