| Mna K / EUR | Kok 0

Reklamace zbo

Kupujc m prvo reklamovat zakoupen zbo, dle zkona o ochran spotebitele 13 zkona . 634/1992 Sb.

- kupujc je povinen podat prodejci oznmen o vadch (reklamaci) neprodlen pot, co vady zjistil
- podmnkou pro pevzet do reklamace je, aby byla uplatnna v zrun dob, kter in 24 msc
- kupujc mus koupi zbo prokzat (nap. tenkou, nebo fakturou)
- prodvajc nenese odpovdnost za kody vznikl neodbornm pouvnm vrobku, ani za kody zpsoben vnjmi udlostmi a chybnou manipulac - na takov vady se zruka nevztahuje
- zruka se nevztahuje na bn opoteben vci (nebo jejich st) zpsoben pouvnm, krat ivotnost vrobku nelze povaovat za vadu a nen tedy dvodem k reklamaci
- prodejce se zavazuje zajistit opravu nebo vmnu vadnho zbo nejpozdji do 30-ti kalendnch dn od obdren reklamovanho zbo

Postup pi reklamaci

- kupujc vypln reklaman formul
- tento formul je ve formtu PDF ke staen zde
- kupujc osobn i pepravn slubou doprav reklamovan zbo vetn prokzn o jeho koupi (kopie tenky, nebo faktury) a  s vyplnnm reklamanm formulem na ne uvedenou adresu:

Ivo Honajzer, Drumcenter.cz
Ratibosk 95
747 05 Opava 5


- pi zasln potou, nebo kurrn slubou zbo peliv zabalte, za ppadn pokozen bhem pepravy nememe nst odpovdnost
- po pijet reklamovanho zbo a zahjen reklamace bude zkaznk informovn na emailov adrese uveden v reklamanm formuli

POZOR - zbo neposlejte na dobrku, takov zsilky nememe pijmout a budou vrceny odeslateli.