| Mna K / EUR | Kok 0

Obchodn podmnky

Prodvajc - provozovatel serveru
Ivo Honajzer, Drumcenter.cz
Ratibosk 1602/95
747 05 Opava 5
IO: 40355748,
DI: CZ5712090714 Tel.: +420 553 623 046
slo bankovnho tu v K: FIO banka CZ 2600062538/2010
slo bankovnho tu v Euro: FIO banka SK 2600226352/8330
Zodpovdn osoba: Ivo Honajzer

Kupujc - zkaznk
Fyzick nebo prvnick osoba, kter uskuten objednvku zbo z nabdky na webu www.drumcenter.cz

Zabezpeen a ochrana osobnch daj
Prodejce prohlauje, e veker informace tkajc se zkaznka a jeho transakc uskutennch na internetovch strnkch provozovatele jsou zabezpeeny proti zneuit a bez souhlasu zkaznka nebudou pedny tet osob. Osobn daje zkaznk pouv prodejce pouze pro sv ely ve smyslu zkona . 101/2001Sb a neposkytuje je tetm stranm. Tyto daje podlhaj psn intern ochran.

Objednvka
Kupn smlouva vznik na zklad objednvky, na jejm zklad je nsledn realizovn prodej zbo. Objednvka se stv zvaznou ve chvli pijet objednvky prodvajcm. Zvazn objednvka mus obsahovat tyto zkladn nleitosti: jmno a adresu kupujcho vetn telefonu nebo emailu, mnostv poadovanch kus pesn specifikovanho zbo, poadovan zpsob platby, zpsob dodn zbo, cenu za zbo a pepravu. Objednvka je pokldna za zvaznou pro ob strany.

Rezervace zbo
Rezervace zbo je mon po domluv, v ppad rezervace na dobu del ne 14 dn, je tato provedena oproti pedem zaplacen zloze ve vi cca 20% z celkov hodnoty rezervovanho zbo - zloha je nsledn odetena pi fakturaci / prodeji. V ppad propadnut rezervace je zloha nevratn. 

Nkup bez DPH pro zkaznky EU (mimo R)
Pokud zkaznk poaduje vystavit fakturu bez DPH, je nutn vyplnit v objednvce I a DI (registrovan a platn v registru pltc DPH) a do poznmky k objednvce uvst poadavek "Vystavit fakturu bez DPH". Bez splnn tchto podmnek bude faktura vystavena standardn s DPH a po odesln zsilky ji nen mon ji zmnit.

Ceny zbo
Ceny zbo jsou stejn v eshopu i v kamenn prodejn, na nkter druhy zbo me bt momentln uplatnna sleva, kter je vdy asov omezena. Prodvajc si vyhrazuje prvo zruit slevu, pokud je dan zbo vyprodno.

Informace o zbo
Popis a technick specifikace zbo, kter jsou uveden na tchto internetovch strnkch, vychzej z informac vrobc a mohou se v prbhu asu zmnit. Prodvajc si vyhrazuje prvo tyto informace v ppad poteby aktualizovat i zmnit. Chyby v popisech a technickch specifikacch jsou vyhrazeny.

Dodn zbo
Dodvky objednanho zbo budou dle dostupnosti produkt a provoznch monost prodvajcho realizovny v co nejkratm termnu. Doba dodn, kter je uvdna na internetovch strnkch prodvajcho, je pouze orientan a me se liit od skuten doby dodn. Dopravu na adresu uren zajiuje prodvajc, zsilka se zbom je vdy pojitna. Rozvoz zbo na zem R a SK zajiuje pepravn spolenost DPD, nebo pota. Konkrtnho pepravce si zkaznk vol sm dle svch preferenc pi dokonovn objednvky v kroku s nzvem "doprava a platba".

Zruen objednvky ze strany zkaznka
Kupujc me zruit svou objednvku, pokud jet nebyla expedovna. Zruen se provd buto telefonicky na slech +420 553 623 046, +420 608 883 757, anebo pomoc funkce "stornovat objednvku" u dan objednvky v seznamu zkaznkovch objednvek. Pokud kupujc zru objednvku, za kterou je zaplacena zloha, nem prvo na jej vrcen.

Zruen objednvky ze strany prodvajcho
Prodvajc si vyhrazuje prvo zruit objednvku, nebo jej st v nsledujcch ppadech: 
1. Objednan zbo se ji nevyrb, nebo nedodv, nebo je dlouhodob nedostupn.
2. Cena zbo se vraznm zpsobem zmnila, nebo byla chybn stanovena.

V ppad, e kupujc zaplatil ji st nebo celou stku kupn ceny, bude mu tato vrcena v hotovosti, nebo pevedena na jeho et v nejkratm monm termnu.

Reklamace
Kupujc m prvo reklamovat zakoupen zbo dle zkona o ochran spotebitele 13 zkona . 634/1992 Sb.
Informace o tom, jak postupovat pi reklamaci najdete ZDE 

Pi mimosoudnm een spor m zkaznk prvo se obrtit na tet stranu, kterou je esk obchodn inspekce www.coi.cz

Odstoupen od kupn smlouvy 
Objednvte-li jako soukrom osoba (nikoli tedy na IO), mte dle 53 odstavce 7 obanskho zkonku prvo zakoupen zbo vrtit bez udn dvodu, a to do 14-ti kalendnch dn od data pevzet zbo. Nrok mte i v ppad, e objednvku uinte po internetu s osobnm odbrem. Monost vrcen se nevztahuje na zbo, kter podlh autorskmu zkonu (software, knihy, CD apod.) Toto ustanoven zkona vak nelze chpat jako monost bezplatnho zapjen zbo k vyzkouen. Zbo, kter vracte mus bt kompletn (vetn psluenstv a veker dokumentace) a ve stavu, v jakm jste jej pevzali pi dodvce. Zbo nesm bt dnm zpsobem by nepatrn pokozen a ani nesm nst dn znmky jeho pouvn (vetn obalovch materil a psluenstv). Vrcen zbo zaslnm na na adresu Pokud se rozhodnete zbo vrtit, seznamte se prosm s obecnmi podmnkami platnmi na zem R. Tyto podmnky najdete nap. na webu OI. Zbo zaslejte zpt na adresu Dm hudby.cz, Ratibosk 1602/95, Opava 747 05. Ke zbo pilote doklad o koupi, zbo vdy dkladn zabalte, aby nemohlo bhem pepravy dojt k jeho znehodnocen, vetn pvodnch obal. Neposlejte zbo na dobrku, takovou zsilku nebudeme moct pevzt. Doporuujeme Vm zbo pojistit! Jakmile zsilku obdrme a jeho stav bude v souladu s podmnkami pro vrcen, vystavme vm do 7 pracovnch dn opravn daov doklad, na zklad kterho Vm vrtme stku zaplacenou za vrcen zbo v hotovosti na prodejn, nebo pevodem na V bankovn et. Zbo vm takt meme vymnit za jin typ zbo, pokud je stka jinho vybranho zbo ni, rozdl vm vrtme na et, pokud je stka vy, tak doplatte pouze rozdl. Pokud si nebudete vdt rady, kontaktujte ns prosm na telefonnm sle +420 608 883 757 nebo na e mailov adrese honajzer.ivo@gmail.com. Zbo mete vrtit osobn, ve se vye dohodou na mst, kde zvolme tu variantu, kter vm bude co nejvce vyhovovat.
Vce informac o vmn a vrcen zbo najdete ZDE

Ivo Honajzer, Drumcenter.cz