| Mna K / EUR | Kok 0

FAQ

Co mm dlat, v ppad e mm problm?
Mte-li jakkoliv problm tkajc se vyuvn naich slueb, i webovch strnek, kontaktujte ns prosm na tel.slech: +420 553 623 046, +420 608 883 758, nebo na e-mail honajzer.ivo@gmail.com

Jak bude zpracovna m objednvka?
Jakmile si vyberete poadovan zbo, vyplnte potebn daje a dokonte svou objednvku, zape se tato do na databze a vy obdrte automatick potvrzen va objednvky. V tuto chvli je ji objednvka v rukou naeho tmu, kter pokud jde o zbo, kter je skladem (co je viditeln oznaeno), bude, pokud to je mon, realizov jet tho dne, nejpozdji vak do 24 hodin. Objednvky pijat v ptek po druh hodin odpoledn a o vkendu budou realizovny a v pondl nsledujcho tdne. V ppad, e jste objednali zbo, kter nen skladem (oznaeno jako zbo "na objednvku", nebo "objednno"), budete informovni o podmnkch a termnu dodn vmi objednanho zbo. Vmi objednan zbo, je vdy opateno vekerou potebnou dokumentac, tj. dokladem o zaplacen, kter slou zrove jako zrun list (nen-li uvedeno jinak), platnm eskm nvodem a ppadn dal nezbytnou dokumentac.

Jste opravdovm kamennm obchodem?
Ano jsme. Drumcenter.cz je firma s bohatou historii, jej potek sah do roku 1993, kdy ji dky pdu komunismu a potku monosti svobodnho podnikn, zaloil souasn majitel a f Ivo Honajzer. Firma zaala jako obchod s hudebnmi nosii v pronajatch prostorch v centru msta Opavy. V roce 2000 se firma pesthovala do novch prostor v centru msta, na ulici Kolsk. Postupem let kdy do firmy pili mlad, naden hudebnci, kte pijali filozofii firmy, ve kter se bez vhrad sname slouit svm zkaznkm, dolo k dal velk zmn a firma se pesunula do souasnch prostor na ulici Ratibosk v Opav.

N kolektiv je kombinac starch a mladch hudebnk, kte svorn chtj dt zkaznkovi o nco vce, ne je bn. Mme nejen stovky zkaznk po cel esk republice, ale i velk mnostv zkaznk ze Slovenska, Polska a ostatnch Evropskch zem. Nae pracovn nasazen a etika nm dovolila zorganizovat obchod, do kterho se zkaznci rdi vracej a projevuj nm tak dvru. Nae zbo prodvme jak v kamennm obchod v Opav, tak prostednictvm telefonickch objednvek, nebo prostednictvm naeho webu www.dc-customdrums.cz. Smyslem na prce je poskytnou zkaznkovi co nejkvalitnj slubu bez ohledu na to jakou formou ns oslov.

Abychom byli schopni nabdnout opravdu co nejkvalitnj sluby, byli jsme ochotni znovu kompletn pesthovat cel obchod na ulici Ratiboskou v Opav - Kateinkch a pipravit tak zkaznkovi msto s velkm vbrem nstroj a s monost si ve prohldnout a vyzkouet. Vekerou prezentaci v samotnm obchod i na naich webech bereme velmi vn a usilujeme o to, aby kad zkaznk prochzejc naimi obchody (kamennm i virtulnm), odchzel co nejvce spokojen. Rovn velmi stojme o to, aby v ppad, kdy nen zkaznk s na prac na 100% spokojen nevhal a tuto zkuenost nm jakoukoliv formou sdlil.

S km obchoduji?
Drumcenter.cz / Dumhudby.cz jsou tvoeny tmem muzikant a zkuench obchodnk, kte chtj nabdnout trvale o nco vce, ne jen bnm standardem. Majitelem firmy je Ivo Honajzer, prvn forma podnikn fyzick osoba, IO: 40355748 DI:CZ5712090714

Jak volte zpsob dopravy zbo?
Vyuvan dopravn spolenosti v rmci esk i Slovensk republiky: DPD, nebo esk Pota v rmci R je doprava zbo v prodejn hodnot vy jak 1.500,-K ZDARMA. Ke zbo v cen do 1.500K vetn DPH (v soutu vech poloek nkupu) je piteno dopravn ve vi 149 K (DPD), nebo 199,-K (esk pota). V rmci dodn na Slovensko je doprava zbo v prodejn hodnot vy jak 3.000,-K ZDARMA. Pro zbo do 3.000,-K vetn DPH (v soutu vech poloek nkupu) je piteno dopravn ve vi 299 K (jednotn cena pro DPD i potu).

kody vznikl pi peprav 
Vdy pi pevzet zsilky peliv zkontrolujte, zda-li nedolo k viditelnmu pokozen obalu. V ppad, e bude pepravn balen evidentn pokozeno, trvejte na oteven zsilky v ptomnosti idie / kurra pepravn spolenosti, kter vm zsilku doruil a tak na sepsn protokou o doruen zsilky, jej balen bylo pokozeno. Veker zbo je pojitno, dleit je ppadn pokozen obsahu zsilky neprodlen nahlsit. Kontaktujte ns na emailu honajzer.ivo@gmail.com nejpozdji do 3-pracovnch dn ode dne pevzet zsilky od dopravce. V ppad reklamace zachovejte i obal, ve kterm jste zsilku obdreli. Pi nedodren tchto podmnek nememe nst odpovdnost za pokozen obsah zsilky.


Je skladovost zbo ve vaem on-line obchodu aktuln?
Ano, veker zbo, kter najdete v nach webovch obchodech Drumcenter.cz a Dumhudby.cz a je viditeln oznaeno, e je SKLADEM, mme fyzicky k dispozici a je k vidn a vyzkouen v nai kamenn prodejn na ulici Ratibosk 95, Opava. Aktualizace celho sortimentu naeho obchodu probh kadch 24 hodin. V ppad e je z na nabdky prodna vznamnj poloka (netk se drobnost jako blny, roubky, trstka, struny), je tato z webu staena ihned.

Co mm dlat v ppad, e nejsem spokojen s moj objednvkou?
Vae spokojenost s naimi slubami je pro ns zsadn, a proto se budeme v ppad va nespokojenosti, zabvat vaim ppadem tak, abychom co nejrychleji a nejlpe doclili va spokojenosti. Pokud budete mt jakkoliv pipomnky, nebo znepokojen tkajc se Va objednvky, nevhejte ns prosm kontaktovat.

Pi mimosoudnm een spor m zkaznk prvo se obrtit na tet stranu, kterou je esk obchodn inspekce www.coi.cz

Zaslte zbo tak mimo zem esk Republiky?
V souasn dob pro ns nen problm zaslat zbo do jakhokoliv lenskho sttu EU. Veker podmnky tkajc se zasln zbo do zahrani je nejlpe prodiskutovat telefonicky, nebo e-mailem.

Jak sledovat stav moj objednvky?
Pi expedici kad objednvky, nebo jej sti, obdr objednavatel na e-mailovou adresu, uvedenou v objednvce, informaci o odesln zbo, vetn odkazu pro monost jej sledovn.
 
Jak je slo vaeho bankovnho tu?
Mme et u FIO banky R, slo tu: 2600062538/2010, variabiln symbol = slo va objednvky, nebo slo faktury.
Pro Slovenskou republiku mme et tak u slovensk FIO banky, slo tu: 2600226352/8330, variabiln symbol = slo va objednvky, nebo slo faktury.